Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aarhusit

Kosovo leaflet -final

Assistance in Implementing the Aarhus Convention Ndihmesënë implementimin e Konventës së Aarhusit Kosovo leaflet -final

Albanian leaflet -final

Assistance in Implementing the Aarhus Convention Mbështetje për zbatimin e Konventës së Aarhusit Albanian leaflet -final

KONVENTA PËR

KONVENTA PËR TË DREJTËN E PUBLIKUT PËR INFORMACION, PJESËMARRJE NË VENDIM MARRJE DHE TË DREJTËN PËR T'IU DREJTUAR GJYKATËS, PËR ÇËSHTJE QË LIDHEN ME MJEDISIN Århus, Danimarkë 25 qershor 1998 Palët në këtë Konventë, Duke patur parasysh parimin 1 të Deklaratës së Stokholmit ...

KAPITULLI 8

KAPITULLI 8 Politika publike mjedisore Ndotjet konsiderohen akoma tepër problematike për mjedisin, qarkullimi i automjeteve, djegiet e hidrokarbureve, bimësimi i jetës së përditshme, energjia atomike, mbeturinat toksike etj.

Tekst i përgatitur dhe redaktuar nga: Suzanne Bakker Ivana ...

Konventa e Aarhusit në Kroaci Konventa e Aarhusit, e adoptuar më 1998, përshkruan të drejtën për informacion mjedisor, për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe të drejtën për t'iu drejtuar organeve të drejtësisë në fushën e çështjeve mjedisore.

Strategjia dhe Plani Kombetar i Veprimit për zbatimin e ...

Tërheqja e publikut në vendimmarrje për çështje që kanë të bëjnë me mjedisin Siç dihet, Konventa e Aarhusit ka, gjithashtu, si objektiv të garantojë të drejtën e pjesëmarrjes së publikut në procedurat e vendimmarrjes në çështjet mjedisore, me qëllim që të kontribuojë në ...

Konventa "Aarhus" Kuptimi, rëndësia dhe aspekte të ...

3 Parathënia Konventa e Aarhusit paraqet një ndër mekanizmat kryesor të demokracisë në fushën e mjedisit, në vendet që e kanë ratifikuar atë që nga viti 1998.

gazeta 79 ok

PËRDORNI KONVENTËN E AARHUSIT PËR TË PROMOVUAR DEMOKRACINË E VËRTETË Deklarata e Eco-Forumit Europian të Vjenës rreth takimit të tretë të Vjenës të pjesmarrësve të Konventës së Aarhusit Dhjetor 2007: Kronika për raportin e Aarhusit vijon në faqen 5

FLETORJA ZYRTARE

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare Nr. 35 2000 Nëntor P Ë R M B A J T J A Ligj nr.8672 datë 26.10.2000 Për ratifikimin e "Konventës së Aarhusit për të drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë në ...

Gmail - [Mjedisi Sot List] Mjedisi Sot, Nr. 2205, dt. 01.10.2007

Pergatitja e lajmeve ditore eshte mundesuar ne saje te mbeshtetjes nga Agjencia Spanjolle per Bashkepunim Nderkombetar - AECI. ***** Nga VENDI HAPET QENDRA E AARHUSIT SHKODER Buletini i Ministrise se Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave, shtator 2007 Nen Kujdesin e OSBE-se dhe ...