Sputtr.com | Alternative Search Engine

Absorpcji

BADANIE PARAMETRÓW OPTYCZNYCH PYèU RESPIRABILNEGO W POBLI ...

Wspóøczynnik absorpcji aerozolu wydaje si* by* szczególnie przydatny do takiej analizy. Wspóøczynnik absorpcji nale*y do wska*ników kompleksowych, co oznacza, *e jego warto** silnie zale*y od kilku parametrów.

WYKAZ STOSOWANYCH AKRONIMÓW I SKRÓTÓW Zestawiła Joanna ...

Akronim Termin anglojęzyczny Termin polskojęzyczny 1-D-GC One-Dimensional Gas Chromatography jednowymiarowa chromatografia gazowa 2-D-TLC Two-Dimensional Thin Layer Chromatography dwuwymiarowa chromatografia cienkowarstwowa AAS Atomic Absorption Spectrometry spektrometria absorpcji atomowej AED Atomic ...

ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S Vol. 17, No. 4 2010

Kinetics of carbon dioxide absorption into aqueous MDEA solutions 475 KINETYKA ABSORPCJI CO 2 W WODNYCH ROZTWORACH MDEA Wydział In żynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

EFFECT OF NITROGEN AND POTASSIUM FERTILISATION ON THE CONTENT ...

Zawartoœæ wodnorozpuszczalnych jonów oznaczono w wyci¹gu wodnym, stosunek gleby do wody jak 1:5; kationy K +, Na +, Ca 2 + metod¹ spektometrii emisyjnej, aMg 2+ metod¹ absorpcji atomowej, aniony - metod¹ argentometryczn¹ (Cl-) oraz nefelo-metryczn¹ (SO 4 2-).

AID FUNDS AS A MEANS OF CONVERGENCE BETWEEN POLAND AND ...

ania do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pod red. M. Grewiæskiego, Wy¿sza Szko‡a Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2003, p.

(Microsoft Word - 5NL5SOK\323\243BISrycina.doc)

Przyczyn* wodog¯owia jest niedro*no** dróg p¯ynowych mózgu utrudniaj*ca kr**enie p¯ynu mózgowo-rdzeniowego i/lub uszkodzenie mechanizmów absorpcji p¯ynu mózgowo-rdzeniowego w kosmkach paj*czynówki.

COPPER, ZINC, IRON AND MANGANESE CONTENT IN EDIBLE PARTS OF ...

Stê¿enie miedzi, cynku, ¿elaza i manganu okreœlono metod¹ p³omieniowej absorpcji atomo-wej z u¿yciem aparatu Zeiss AAS 3. Najwiêksz¹ zawartoœæ miedzi stwierdzono w korze-niach selera, natomiast najmniejsz¹ w liœciach kapusty.

Fly Ash and Slug Mixture from Heat and Power Generating Plant ...

SUŁKOWSKI W., PŁOSZAJ J., DĄBROWSKA L, KRUSZYNSKI G., JANICKI G.: Możliwości absorpcji tlenków azotu w gęstych zawiesinach popiołów lotnych.

DEVELOPMENT AND QUALITY EVALUATION OF FORTIFIED 'AMALA'

... 236.8 96.6 29.8 8 Std error Bø*d standardowy 38.5 3.7 5.2 0 CV, % Wspóøczynnik wariancji, % 16.27 3.85 17.34 0 WAC - Water Absorption Capacity, OAC - Oil Absorption Capacity, FC - Foaming Capacity, LGC - Least Gelation Capacity. WAC - zdolno&[ absorpcji wody, OAC - zdolno&[ absorpcji tøuszczu, FC - wydajno ...

Analiza zmian w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym u ...

Przeprowadzono analizę półilościową korowej absorpcji HMPAO. Względny regionalny mózgowy przepływ krwi (rCBF) obliczono na podstawie różnicy między regionalną i móżdżkową a całkowitą aktywnością mózgu.