Sputtr.com | Alternative Search Engine

Adresimin

CIVICUS Civil Society Index for Kosovo - Policy Action Brief

Ky dokument i shkurtë i politikave shërben si një udhëzues për Qeverinë, akterët tjerë kryesorë dhe shoqërinë civile për të ndërmarrë veprimet e domosdoshme për fuqizimn e shoqërisë civile dhe adresimin e dobësive të identifikuara në Indeksin e Shoqërisë Civile 2008- 2011.

NJOFTIM PËR AUTORITETET KONTRAKTORE DHE OPERATORËT EKONOMIKË

cituar, do të shërbejnë gjithashtu edhe për adresimin e tematikave të sugjeruara nga ju. Pasi të plotësohen, pyetësorët duhet të dërgohen në adresën e emailit anila.shqypi@app.gov.al.

PROMOVIMI I ZHVILLIMIT POZITIV EMOCIONAL DHE SOCIAL NË ...

Qendra për Shëndetin Mendor në shkolla e Universitetit të Kalifornisë në Los Anxheles propozon një kornizë të integruar për promovimin e zhvillimit të shëndetshëm dhe adresimin e barrierave ndaj të mësuarit në atë mënyrë që do ta zgjeronte ndikimin e shëndetit mendor në shkolla ...

Raporti final i MTI 2010 -

Gjatë vitit aktual (2010) ne kemi kryer një auditim të përkohshëm në institucionin tuaj, duke trajtuar rekomandimet e mëparshme si dhe adresimin e çështjeve të menaxhimit financiar

Rregullimi i Marrëdhënies së Punës

Prioritet për këtë Institut është mobilizimi i profesionistëve në adresimin e sfidave ekonomike, politike dhe sociale të vendit. Qëllimet kryesore të GAP-it janë të mbush zbrazëtitë në mes të qeverisë dhe qytetarëve, si dhe të mbushë zbrazëtitë në mes të problemeve dhe ...

Lajmerim per vend te lire pune

Nen supervizimin dhe ne perputhje me keshillat e marra nga drejtoresha ekzekutive dhe drejtuesja e grupit psikosocial, psikologu do te jete pergjegjese per adresimin e nevojave psikologjike te viktimave te trafikimit te akomoduara ne Qendren e Riintegrimit.

Departamenti i të Drejtave të Njeriut dhe Sundimit të së ...

DD, dhe OSBE, kanë punuar aktivisht për adresimin e këtyre çështjeve dhe për sigurimin se numri i madh i lëndëve të tilla të procedohet përmes sistemit gjyqësor.

GJYKATA KUSHTETUESE УСТАВНИ СУД CONSTITUTIONAL COURT

Pasi të jetë krijuar procesi, Gjykata duhet të fillojë me zbatimin e tij duke shfrytëzuar mu atë për adresimin e problemit të parë të identifikuar më lart: krijimin e një plani për punësimin e personelit (me orar të plotë dhe me gjysmë orari) dhe ekspertëve tjerë të jashtëm në ...

Nr. dokumentit: 23.4.1-2010-08 - RAPORTI I AUDITIMIT PËR ...

udhëzime dhe procedura të qarta të cilat duhet të ndihmojnë në adresimin e kontrollit të dobët dhe jo adekuat të cekura në këtë raport.

VODAFONE 1 TL’YE AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ...

Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. VODAFONE 1 TL’YE AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ olacağını, aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma ...