Sputtr.com | Alternative Search Engine

Afatit

Hënë) dhe do të përfundojë më 19.08.2011 (e Premte ...

Provimet e afatit të tetorit do të fillojnë më datë 01.10.2011 (e Shtunë) dhe do të përfundojnë më datë 15.10.2011 (e Shtunë). Regjistrimi i semestrit dimëror të vitit akademik 2011/12 do të fillojë më datë 24.10.2011 (e Hënë) dhe do të përfundoj më datë 28.10.2011 (e Premte).

Programi i Granteve të KVKTNj-së Kërkesë për Aplikime ...

Programi i Granteve të KVKTNj-së Kërkesë për Aplikime (KPA) #5 Përgjigjet ndaj të gjitha pyetjeve të marra brenda afatit të datës 7 mars 2008 1.

E DREJTA E GJYKIMIT BRENDA AFATIT TË ARSYESHËM

E DREJTA E GJYKIMIT BRENDA AFATIT TË ARSYESHËM 1 © Revista Shqiptare për Studime Ligjore, Takimi IV, Instituti Alb-Shkenca, 2009 E DREJTA E GJYKIMIT BRENDA AFATIT TË ARSYESHËM Emine ZENDELI* Abstrakt: E drejta e gjykimit brenda afatit të arsyeshëm është një ndër parimet më të ...

Pagesa të kryhet duke filluar nga data 25.10.2010 deri më ...

Pagesa të kryhet duke filluar nga data 25.10.2010 deri më 30.11.2010 Moskryerja e pagesës brenda afatit të përcaktuar ju përjashton nga ofrimi i shërbimeve: 1.

pyetje dhe përgjigje mbi kryerjen e afatit ushtarak në ...

Doracakët terminologjik për mardhënie civile - ushtarake janë tekste të shkurtëra analitike përmes të cilëve ofrohen sqarime për termat kryesorë që kanë të bëjnë me reformimin e sektorit të sigurisë, të integrimit të sigurisë dhe të studimeve të sigurisë.

Konkurs KOHA

Paraqitja e dytë e afatit të qershorit dhe regjistrimi i nxënësve do të bëhet më 1 dhe 2 korrik, ndërsa rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira do të shpallen më 3 korrik 2008.

RAPORTI VJETOR

Procedures Penale, të cilat bëjnë fjalë për “zgjatjen e afatit të hetimit” dhe ankimin ndaj tij, si dhe me përcaktimin e dhënë ne pikën 3, të nenit 28, të

NJOFTIMI PËR KONTRATË Vazhdim i afatit

Formulari standard: " Njoftimi për Kontratë" 1/6] Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Gjykata Kushtetuese / Ustavni sud / Constitutional Court Perandori Justinian p.n., Prishtinë/a, Kosovë/o Tel : +381 (0)38 220 104/5; Fax : +381 (0)38 220 112 ...

Republika e Kosovës

26 63.2 Po qe se brenda afatit nga paragrafi 1 i këtij neni, propozuesi i përmbarimit e kundërshton propozimin për kundërpërmbarim, atëherë gjykata për të vendosë pas mbajtjes së seancës gjyqësore. 63.3 Me aktvendimin me të cilin miratohet propozimi për kundërpërmbarim gjykata e ...

FORMULAR BURSE PËR VITIN 20 11 - 20 12

Afati i dorëzimit të formularit është deri më 1 nëntor 20 11 ***Aplikimet e pakompletuara dhe pas afatit të përcaktuar nuk do të merren parasysh*** FORMULAR BURSE PËR VITIN 20 11 - 20 12 1.