Sputtr.com | Alternative Search Engine

Afhanklike

APPLICATION FOR INDIVIDUAL MEMBERSHIP AANSOEK OM INDIVIDUELE ...

Was u en/of u gade/metgesel en/of afhanklike(s) 'n lid/afhanklike van 'n mediese skema(s)? Please complete the following and note that a CERTIFICATE OF MEMBERSHIP for every person for all membership should accompany the application form ...

N BESKRYWEND-DIAGNOSTIESE ONDERSOEK NA DIE VOORKOMS VAN STRES ...

Meervoudige regressieontleding met Landboustres as voorspeller, GHQ: Somatiese Simptome as afhanklike veranderlike, en Organisasievertroue as moderator veranderlike. 94 : ix :

IN THE TRIBUNAL OF THE PENSION FUNDS ADJUDICATOR

Byvoorbeeld: die trustees mag nie die volle voordeel aan 'n betrokke afhanklike betaal indien hulle van mening is dat 'n ander afhanklike of persoon wat die lid genomineer het en wat nie 'n afhanklike is nie, op grond van billikheidsoorwegings ...

APPLICATION FORM / AANSOEKVORM

... hypoglycemia / lae bloedsuiker disability / gestremdheid allergies / allergieë member / lid chronic / kronies dependant / afhanklike 1 chronic / kronies dependant / afhanklike 2 chronic / kronies dependant / afhanklike 3 chronic / kronies dependant / afhanklike 4 chronic / kronies auto assist / motor bystand ...

APPLICATION FOR MEMBERSHIP / AANSOEK OM LIDMAATSKAP

Postal address / Posadres Street address / Straatadres SPOUSE AND DEPENDANT DETAILS / GADE EN AFHANKLIKE BESONDERHEDE MF First names and surname Voorname en van Identity number Identiteitsnommer Relationship Verwantskap Gender Geslag MF MF MF MF ...

Detection and isolation of thermophilic acidophilic bacteria ...

Die doel van hierdie studie was om kultuur-afhanklike en kultuur-onafhanklike benaderings vir die deteksie en isolasie van spesies van Alicyclobacillus vanuit

NATIONAL / NASIONALE SENIOR

Acceleration (dependant variable) on the y-axis and 1/mass (independent variable) on the x-axis Versnelling (afhanklike veranderlike) op die y-as en 1/massa ...

APPLICATION FOR MEMBERSHIP / AANSOEK OM LIDMAATSKAP

Persoonlike omstandighede / Dokumente benodig - verpligtend Minderjarige afhanklike - Aanneming of voogskap / Oorspronklike aannemingsertifikaat of gesertifiseerde afskrif van oorspronklike hof dokument van voogskap.

AANSOEK OM GESINSKORTING

... • twee of meer afhanklike kinders van dieselfde huisgesin; • 'n ouer en een of meer van dié se afhanklike kinders; • 'n egpaar. • two or more dependent children from the same family; ...

BANKING DE TAILS WHERE CLAIM MUST BE PAID (MEMBERS DETAILS ...

is die eis ten opsigte van 'n afhanklike kind oor die ouderdom van 18 jaar? if "yes" please attach details of the school, college or university attended by the patient and/or proof that the child is totally dependant on the principal member / as "ja" heg asb aan besonderhede van die skool, ...