Sputtr.com | Alternative Search Engine

Agjensionit

WOMEN IN POLITICS MEAN TANGIBLE GAINS FOR DEMOCRACY

Programet e NDI në Kosovë përfshijnë fuqizimin e legjislativit, zhvillimin e partive politike dhe pjesëmarrjen qytetare dhe n ë pjesë ë t ë madhe financohen nga Populli Amerikan përmes Agjensionit të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Pasqyra e Llogarisё sё Fondit tё Privatizimit dhe Raporti ...

Agjencia Kosovare e Mirёbesimit Pёrmbajtja Raporti i Auditorit te Pavarur 2 Pasqyra e Llogarise Mirebesimit Privatizimit 4 Pasqyra e Llogarise se Privatizimit-Tarifat Tenderuese 5

Ligji kunder korrupcionit-shqip

Kur një person fizik apo juridik beson që vendimi i një personi zyrtar apo i personit përgjegjës të personit juridik është marrë për shkak të korrupsionit, ai duhet t'i drejtohet me shkrim Agjensionit Kosovar Kundërkorrupsionit. 5.2.

NË SHEKULLIN 21

Ky doracak është finansuar nga populli amerikan nëpërmjet Agjensionit të SHBA për zhvillim ndërkombëtar - USAID Maqedoni, në kuadër të Pro-jektit për zhvillimin e arsimit fillor që e realizon Akademia për zhvillimin e arsimit (AED).

I nderuar Z

AKTIVITETET E AGJENSIONIT Aktivitetet e Agjensionit janë të përqëndruara në tre shtylla kryesore: Pjesë nga raporti vjetor i punës së Agjensionit Kosovar kundër Korrupsionit ...

Agjensionet turistike (Organizatore) të licencuara nga ...

Agjensionet turistike (Organizatore) të licencuara nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Departamenti i Turizmit Nr. Emri i agjencisë Emri i pronarit Lloji i Agjensionit Vendi Adresa Telefoni Web faqe ose E-mail adresa 1 N.T.P."Dita" Hajdar Dili Organizatore Podujevë Rr.

Publikim Elektronik * Maj-Qershor-Korrik

Publikim Elektronik * Maj-Qershor-Korrik Letër informative Kuvendi miraton Himnin Shtetëror të Repulikës së Kosovës Parlamentare Kosova Democratic Institute -KDI www.kdi-kosova.org Më 4 Qershor Kuvendi i Republikës së Kosovës shqyrtoi raportin e Agjensionit Kunder Korrupsion.

VIZA INFO BULLGARI

VIZA INFO BULLGARI Procedura për vizë turistike në Bullgari zgjatë prej 5 deri në 7. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim është si vijon: Fotokopja e pasaportës Një (1) fotografi me prapavijë të bardhë Rezervimi i hotelit, voucheri origjinal prej agjensionit turistik Kontrata e ...

Gjykatat e Republikës së Kosovës: - Lista - ! Kliko CTRL ...

Paneli ankues i Agjensionit Kosovar të Pronës në Gjykatën Supreme të Kosovës ..... 4 Dhoma e Veçantë e Gjykatës Supreme të Kosovës .....

Vërejtjet hyrëse

8 Agjensioni Kosovar i Antikorrupsionit Hasan Preteni, Drejtor i Agjensionit Kosovar të Antikorrusionit Agjensioni Kosovar i Antikorrupsionit, në vazhdim të tekstit AKA është organ i pavarur i cili ushtron përgjegjësitë e përcaktuara me "Ligjin kundër Korrupsionit" Nr. 2004/34.