Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ajniji

ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM: KLINI^KOSTANJEKOJESE NEDOVOLJNO ...

Me|unjimasunajzna~ajniji: DejstvoaPLnafunkciju protei navezanihza fosfolipide. UovojgrupiefekataaPL, danassesmatra da jednoodnajzna~ajnijihmestaimaβ 2-glikoprotein-I (β 2GP-I).

PERSPEKTIVE RAZVOJA ZEMALJA U TRANZICIJI

Dolazi do promene u organizaciji proizvod-nje (mre`na organizacija kao kooperacija bez nadre|enih i podre|enih), menja se zna~aj i uloga faktora proizvodnje (dominacija nematerijalnih u odnosu na materijalne faktore proizvodnje, informacija zasnovana na znanju i inventivno-sti postaje najzna~ajniji ...

Prikaz bolesnika s brucelozom i sakroileitisom s klini~kim i ...

S epidemiolo{kog stajali{ta za Republiku Hrvatsku najzna~ajniji su slu~ajevi bolesti uzrokovani nekontroliranim uvozom stoke iz Bosne i Hercegovine [4, 5]{to treba imati na umu svaki klini~ar koji se susre}e s bo-lesnicima koji dolaze iz susjednih zemalja i/ili imaju sim-ptome bolesti koji upu}uju na ...

Virtuelna biblioteka Srbije (VBS)

Ovo je prvi ali i najzna~ajniji korak u uspostavqawu sistema uza-jamne katalo-gizacije u Srbiji, {to je preduslov za stvarawe virtuelne biblioteke Srbije i weno ukqu~ewe u bib-liote~ko-informacioni sistem regiona, Evrope i sveta.

KORISNA DEMONOPOLIZACIJA TELEKOMUNIKACIJA Useful ...

Fiksna telefonija - novi korisnici; Fixed telephony - new users Mobilna telefonija - broj korisnika (u milionima) Mobile telephony - number of customers (in millions) "Telekom Srbija" kao najzna~ajniji operater telekomunikacionih usluga u Srbiji svojim korisnicima nudi usluge: • FIKSNE TELEFONIJE ...

AGRESIVNOST I PRIVRéENOST U PRIJATELJSKOM ODNOSU SREDNJOäKOLACA

7 Shvatimo li agresivnost kao osobinu ili crtu li*nosti, koja je relativno stabilna i formirana dosta rano u ûivotu pojedinca, opravdano je pretpostaviti da *e obitelj, kao najzna*ajniji posrednik socijalizacije svakog *ovjeka, imati bitnu ulogu u njenu formiranju.

RAZVITAK I STRUKTURNA PLASTI^NOST ^OVJEKOVA MOZGA

Sinaptogeneza Sa stajali{ta organizacije i funkcije, sinaptogeneza je funkcionalno najzna~ajniji doga|aj u razvitku neuron-skih veza. U ~ovjeka se prve sinapse javljaju iznad i ispod kortikalne plo~e ve} u tre}em mjesecu trudno}e. 24 Prve talamokortikalne sinapse razvijaju se u kortikalnoj plo~i oko 24 ...

Kirurško lije * enje velike ciste donje * eljusti

Terapijski pristup kod cista *eljusti podrazumijeva kirurško lije*enje, opseg kojeg varira ovisno o karakteristikama pojedine ciste. 10 Histološki nalaz i veli*ina promjene naj-zna*ajniji su parametri u donošenju odluke o radikal-nosti kirurškog zahvata. 11 Adekvatan je onaj zahvat koji je dovoljno ...

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN MEASUREMENT ...

S druge strane, prokalcitonin je zna~ajniji za odre|ivanje te`ine bolesti kod navedenih patolo{kih stanja. Ovo je zaklju~ak studije koju su pokrenuli

SPIROPLETIZMOGRAFSKI SKOR U FUNKCIONALNOJ PROCENI OBIMA ...

Zaklju~no, ppoFEV 1 parametar je najzna~ajniji uninumeri~ki ventilacioni prognosti~ki faktor u proceni obima resekcije plu}a. Spiropletizmografski skor (SPskor) je numeri~ka vrednost zbirnog nivoa opera-tivnog rizika po varijablama na osnovu koje je mogu}e stratifikovati nivoe rizika u nekoliko ...