Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ajnim

UZEMLJENJE VODA 10(20) kV S TROPOLO AJNIM RASTAVLJA˝EM UGRA ...

1 UZEMLJENJE VODA 10(20) kV S TROPOLO AJNIM RASTAVLJA˝EM UGRA**ENIM U KOMPAKTNI SKLOPNI MODUL SA ETAK Danas na tr ištu postoje metalom oklopljeni i plinom izolirani sklopni moduli za postrojenja 24 kV.

_2004; 32(3-4)21-23 Vukicevic

U najve}em broju slu-~ajeva 102 (54,83%) bio je histolo{kog gradusa G1 N1 {to se pokazalo zna~ajnim u odnosu na ostala dva histo-2 lo{ka gradusa ( X = 67,74; p<0.001; Df=2 ).

The Laws and Customs of War

U Preporuci II predlaûe se da se Me*unarodni komitet Crvenog kriûa (MKCK) pozove da sa*ini izvjeötaj o obi*ajnim pravilima me*unarodnog humanitarnog prava koja se primjenjuju u me*unarodnim oruûanim sukobima i oruûanim sukobima koji nemaju me*unarodni karakter, te da se taj izvjeötaj dostavi ...

NEUROPSYHOLOGICAL PROFILE OF DEMENTION WITH LEWY-BODY T AND ...

UVOD Istra`ivanje demencije sa Lewy-jevim telima (DLT) zapo~elo je slu~ajnim otkri}em citoplazmatskih inklu zija u supstanciji nigri (SN)kod pacijenta sa

Marko Medvešček

Vpraksizatočlanomistega gospodinjstva, vkateremsehranidiabetik, priporočamouživanjeistehrane, kise pripravljavskladusprehranodiabetika, ledaseostalimčlanomnitrebadržati točne količ inske in časovne odmere in si lahko hrano sladijo z obič ajnim slad-korjem.

ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM: KLINI^KOSTANJEKOJESE NEDOVOLJNO ...

Klini~kizna~ajnim smatraseodnospr eliminarni LAC/potvrdni LAC ve}i od1,2 (8) . b) testovikojimaseispitujeunutra{njiput koagulacije: kaolinskokoagulacionovre me (KCT) i silikakoagulacio novreme (SCT).

XXX

Nacionalna {tedionica }e imati korist od zna~ajnih sinergija, kombinuju}i sopstvenu poslovnu bazu, koja uklju~uje zna~ajan broj fizi~kih i pravnih klijenata i visoko razvijenu poslovnu mre`u, sa znanjem, finansijskom mo}i i zna~ajnim iskustvom i poznavanjem regionalnih tr`i{ta koje ima EFG Eurobank ...

Banca Intesa Will Pay 277 Million EUR for

Zna~ajnim sredstvima su kreditirani privredni subjekti, dok je samo za potrebe kreditiranja stanovni{tva u 2004. godini izdvojeno 65% vi{e sredstava u odnosu na predhodnu godinu. 43 Intervju/Intervi ew DELTA BANK Podr{ka Intesa Banke Skup{tini EBRD u Beogradu Italijanska Intesa Banka je jedan od glavnih ...

U * estalost nalaza naj * eš * ih bakterijskih uzro * nika ...

Iz urinokultura sa zna*ajnim brojem bakterija naj*eš*e je izdvojena Ecshcerichia coli (71%), zatim Proteus mirabilis (11%), Klebsiella pneumoniae (7%), Enterococcus (7%), Pseudomonas (2%) i Morganella morganii (2%).

CARSKI REZ PO MISGAV LADACHU Iskustva u Puli

Ne{ivanje peritoneja ve} dugo je predmet istra`ivanja abdominalnih kirurga. 20 Dobri rezultati ne izostaju, jer se zatvaranje peritoneja zasebno nije pokazalo zna~ajnim za zacjeljivanje laparo-tomijske rane stijenke.