Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ajnog

PLACENTA PREVIJA I ISHOD PORODA PLACENTA PRAEVIA AND OUTCOME ...

Kontrolnu skupinu sa~injavalo je 16 trudnica, koje su izabrane metodom slu~ajnog uzorka, a nisu imale placentu previju. U statisti~koj obradi podataka kori{ten je t-test.

UZEMLJENJE VODA 10(20) kV S TROPOLO AJNIM RASTAVLJA˝EM UGRA ...

U lijevom sklopnom modulu kapacitivni indikator napona A1 dojavljuje postojanje napona na mjestu izmeˇu tropolo ajnog rastavlja˛a Q1 i prekida˛a Q. U desnom sklopnom modulu kapacitivni indikator napona A2 dojavljuje postojanje napona na mjestu izmeˇu tropolo ajnog rastavlja˛a Q2 i strujnih ...

DIJALEKT I DIJALEKTALNA KNJI@EVNOST U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Odgovorenaovapitanjanastavnapraksa jo{uvijeknijeponudila, aprijesvega trebalobiporaditi na nastavnomplanuiprogramukojiupoznavanjezavi~ajnog govorapredvi|ateku~etvrtomrazreduosnovne{kole.

G O R I V O B U D U ] N O S T I

USAID 4 P rojekat za razvoj konkurentnosti Srbije USAID-a, jeste ~etvorogodi{nja inicijati-va u vrednosti od 14,7 miliona dolara, koja je pokrenuta oktobra 2007. godi-ne, sa ciljem promovisanja ekonomskog rasta putem zna~ajnog pove}anja kon-kurentnosti srpskih malih i srednjih preduze}a u vode}im ...

PERSPEKTIVA PROIZVODNJE ELEKTRI^NE ENERGIJE IZ UGLJA U BOSNI ...

UVOD Tehni~ko stanje zna~ajnog dijela termoenergetskih blokova instaliranih u Bosni i Hercegovini je 1996. godine, zbog prethodnog dugogodi{njeg forsiranog rada uz veliki broj startova, nedovoljnog odr`avanja prouzro~enog nedostatkom sredstava, i naro~ito problema u ovoj oblasti nametnutih ratom protiv BiH ...

("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) I OSNOVNE ODREDBE

Sadr ina rešenja o otvaranju ste * ajnog postupka * lan 70 Rešenje o otvaranju ste*ajnog postupka sadr i: 1) naziv i sedište suda koji je doneo rešenje o otvaranju ste*ajnog postupka; 2) mati*ni broj, poslovno ime i sedište ste*ajnog du nika; 3) postojanje ste*ajnog razloga; 4) odluku o imenovanju ...

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN MEASUREMENT ...

dovesti do zna~ajnog smanjenja nivoa prokalcitonina. S druge strane, pove}anje ili visoki nivoi prokalcitonina mogu da uka`u na pogor{anje stanja.

OSNOVNI PARAMETRI SAOBRA]AJNOG TOKA

C) UTVRC) UTVR\\IVANJE SREDNJE PROSTORNE BRZINE NA OSNOVU SREDNJE IVANJE SREDNJE PROSTORNE BRZINE NA OSNOVU SREDNJE VREMENSKE BRZINE I STANJA TOKA VREMENSKE BRZINE I STANJA TOKA Ukolikojemogu}eizvestipreciznuslikuostanjutoka, srednjaprostorna brzinamo`eseizra~unatinaslede}ina~in: V V t k 1 V S ...

LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U HRVATSKOJ I STRATEGIJA LOKALNOGA ...

Te četiri vrste definirane su Pravilnikom vrlo jasno i određeno, prije svega s obzirom na more i kopno, dakle s polo ajnog aspekta. Sidrište je dio vodenoga prostora pogodan za sidrenje plovnih objekata u zaštićenoj uvali.

TRAUMA TSKARUPTURADIJAFRAGME TRAUMATIC DIAPHRAGM RUPTURE

Naj~e{}i uzrok rupture dijafragme bila je tupa torakoabdominalna trauma u sklopu saobra}ajnog traumatizma, padova sa visine na ~vrstu podlogu i kompresije grudnog ko{a.