Sputtr.com | Alternative Search Engine

Akademicki

Administracja – studia dzienne, II rok Socjologia ...

Administracja – studia dzienne, II rok Socjologia Organizacji, rok akademicki 2008/2009

Lifelong Learning Programme - Erasmus na rok akademicki 2011/12

Wydział Architektury. Lifelong Learning Programme - Erasmus na rok akademicki 2011/12 Wydział Architektury 1.

calosc_nr 104

calosc_nr 104.p65 !! ""# $#!" # $% &' () * '& & +, * &(-./*%' 0* 12!""# $ %&&$''()*+"+!""011)2/134)# 15! %10)60789):;#<=8 9<23!"" > 8.015,8510,#6;?29.-06.@-6=./86.@6.

www.wat.edu.pl

0123 456#. 747-89:!4! "! #$!$"%& '!()%*$!$(!+$$(% *,#($$($-* '))&$"%"#)%!. /"%0!$"$#$,%$""! %!,$$%+ "%,#($1$#()1&$.($$ 2))0/,%"!()! 2)*1%%*$1)1 " (1$! "&*) "*)%&$" "! *0 34 4.5#())1 16#($$(!$.&*$.(($)#6&.*") %!,$1%+)!$"-/"%!&$"$*6" ')#6&.*")!"$/% #,$!%!+%%,$!%)%$!("&$/%,1!6" $!(%,$!%)+ 2))0 ...

&, #6&, 1&

ECTS: Rodzaj zajęć: - Program zajęć 1.

Kierunek i typ studiów; Specjalizacja FILOLOGIA ANGIELSKA BA stacjonarne Nr i nazwa przedmiotu /Tytuł kursu Phonetics I / Fonetyka j.angielskiego I ECTS: Rodzaj zajęć: Rok akademicki i semestr: 2010/2011 – semestr zimowy / winter semester Liczba godzin: 30 Wykładowca Dr Ewa Kremky Cel ...

academy blue błękit akademicki

academy blue błękit akademicki ► Mixture of artificial ultramarine blue and emerald green. Mieszanina ultramaryny syntetycznej z zielenią szmaragdową Sl.

EGZAMIN LICENCJACKI Z METODYKI - ZAGADNIENIA

EGZAMIN LICENCJACKI Z METODYKI - ZAGADNIENIA Instytut Anglistyki, UMCS Lublin - rok akademicki 2004/2005 1. Theories of second language learning: a. behaviourism; b.

Socjologia I,II,III SL / II MSU 10 zjazdów Terminy zjazdów ...

Socjologia . Dziennikarstwo . Pt : 17 luty 2012 I, II, III SL / I, II MSU : Sob . 18 luty 2012 I, II, III SL / I, II MSU I, II, III SL / I, II MSU . Ndz : 19 luty 2012 I, II, III SL /

Socjologia Dziennikarstwo

Terminy zjazdów - semestr ZIMOWY 2011 / 2012. Socjologia Dziennikarstwo Pt 30 wrzesień 2011 I, II, SL-Sob 1 październik 2011 I, II, SL I, II SL Ndz 2 październik 2011 I, II, SL I, II SL Pt 7 październik 2011 I, II, III SL / I, II MSU-Sob 8 październik 2011 I, II, III SL / I, II MSU I, II ...

English-Polish glossary of the Faculty of Economic Sciences UW

... of an office) ; koordynator (of a project, etc.) deputy (adj.) vice- (added before position); zastępca dean dziekan director kierownik director of degree programme kierownik studiów doctor (degree) doktor faculty (people) pracownicy naukowi / akademiccy (plural) faculty member pracownik naukowy / akademicki ...