Sputtr.com | Alternative Search Engine

Akademska

ORGANIZACIJA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE U ZDRAVSTVU ...

raspored predavanja, vjeŽbii seminara u i. godini studija. sveuČiliŠte u rijeci medicinski fakultet preddiplomski sveuČiliŠni studij organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu akademska go dina 2008/2009.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE Akademska godina 2011./2012. Kolegij ...

Microsoft Word - Izvedbeni plan predavanja-M1-2011-2012.doc. IZVEDBENI PLAN NASTAVE Akademska godina 2011./2012. Kolegij: MAKROEKONOMIJA 1 III SEMESTAR Nastavnik: Prof.dr.sc. Nela Vlahinić,Dizdarević Asistent: Pavle Jakovac, mag.oec. Datum TEMA PREDAVANJA Nastavnik Broj sati nastave Mjesto ...

KLASIFIKACIONI/KVALIFIKACIONI ISPIT za upis na Diplomske ...

KLASIFIKACIONI/KVALIFIKACIONI ISPIT za upis na Diplomske akademske (Master) studije akademska 2010/11. Studijski programi Diplomskih akademskih (Master) studija koji imaju zasebne prijemne ispite: É Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, É In enjerski i operacioni menad ment, É ...

ZNANSTVENI DOPRINOS OD 1998. DO 2010.

U svakom slučaju, ima razloga da ovu publikaciju svi nastavnici i studenti Fakulteta, kao i šira akademska zajednica, dožive i kao dar u prigodi preseljenja u nove radne prostore - prostore Kampusa, koji nas još više obvezuju da nastavimo posao traganja za novim znanstvenim/znanstvenoistraživačkim ...

MJERILA ZA IZBOR U

Na osnovu člana 76 Zakona o visokom obrazovanju (Sl. list RCG, br. 60/03) i člana 19 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici odr anoj 20.04.2004. godine donosi MJERILA ZA IZBOR U AKADEMSKA I NAUČNA ZVANJA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim mjerilima definišu se ...

Ako je Vaša želja da postojeća akademska znanja proširite ...

Ako je Vaša želja da postojeća akademska znanja proširite i obogatite vrhunskim znanjima i veštinama u oblasti menadžmenta i p

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ...

Врз основа на член 57 алинеа 2, во врска со член 108 став 4, како и членовите 109 и 110 од Законот за високото образование, Одлуките на Ректорската управа

Vo 2007 godina, 82 lica se steknale so zvawe doktor na nauki

Podatocite za doktori na nauki se pribiraat so individualniot pra{alnik "Statisti~ki list za doktori na nauki", Obrazec [V.70 koj go popolnuva sekoe lice {to steknalo akademska titula doktor na nauki, pri {to podatocite se odnesuvaat na kalendarska godina.

Knjige { Books

III ispravljeno izdanje, Akademska misao, Beograd, 2001. 50. Cvetkovi c D., Simi c S., Odabrana poglavlja iz diskretne matematike, Akademska misao, Beograd, 2002.

DEJAN RAKOVI]**LJILJANA TURKOVI]

dr Dejan Raković, vanredni profesor FIZIČKE OSNOVE I KARAKTERISTIKE ELEKTROTEHNIČKIH MATERIJALA univerzitetski ud benik 1. izdanje Recenzenti dr Predrag Osmokrović, vanredni profesor dr Dragan Ðorđević, vanredni profesor Izdavač Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Beogradu Beograd ...