Sputtr.com | Alternative Search Engine

Akreditimin

Instituti GAP per Studime te Avancuara

Licencimi në Malin e Zi mund të jepet vetëm kur institucioni i arsimit të lartë merr certifikatën mbi akreditimin fillestar nga Këshilli i Arsimit të Lartë.

Republika e Kosovës

18 aspektin e organizimit të përgjithshëm të zgjedhjeve në Kosovë, duke u përqendruar në certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve në procesin e zgjedhjeve, akreditimin e vëzhguesve në zgjedhje, emërimin dhe trajnimin e Këshillave të vendvotimeve si dhe certifikimin e rezultateve.

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

Microsoft Word - Akreditimi dhe Licencimi i Bartësve Privat të Arsimit të Lartë.doc

Akreditimi dhe licensimi i institucioneve private të arsimit ...

Microsoft Word - licensimi i meimdhenesve dhe licensimi i institucioneve te arsimit tw larte- per aktivitet.doc

PËR AKREDITIMIN

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji Nr. 02/L-43 PËR AKREDITIMIN Kuvendi i Kosovës, Në bazë të Rregullores 2001/9 të datës 15 maj 2001 të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, Kreu 5.1.

L I G J

L I G J Nr.9024, datë 6.3.2003 PËR AKREDITIMIN E LABORATORËVE TESTUES, KALIBRUES, ORGANIZMAVE CERTIFIKUES DHE INSPEKTUES NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E N D I I REPUBLIKËS SË ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ Nr.9824, datë 1.11.2007 PËR AKREDITIMIN E ORGANIZMAVE TË VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA ...

RAPORTI FINAL NË LIDHJE ME VIZITËN NË SELINË E SHKOLLËS ...

... Prof. Dr. Ferdije Zhushi-Etemi, KKC/AAK • Prof. Dr. Lul Raka, MD-PhD, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës dhe Instituti Kombëtar për Shëndet Publik në Kosovë Qëllimi i vizitës në Shkollën e Lartë Profesionale "BioMEDICA" ishte që të verifikohen kushtet për akreditimin e ...

REPUBLIC OF ALBANIA PUBLIC ACCREDITATION AGENCY FOR HIGHER ...

Agjencia zhvillon veprimtari të vlerësimit të jashtëm të cilësisë, me qëllim akreditimin e programit/ve të studimit apo të institucionit (publik dhe privat) dhe bën publike raportet dhe rezultatet e vlerësimeve të kryera.

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo ...

Të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me akreditimin e ambasadoreve dhe zyrtareve të tjerë të caktuar diplomatik dhe konsullor në misionet në Prishtinë;