Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aktgjykimi

ÿþM*i*c*r*o*s*o*f*t* *W*o*r*d* *-* *A*3*0*5*0*3*0*7*a***

INSTITUCIONIIOMBUDSPERSONIT në KOSOVË RAPORT Nr. iRegjistrit 1170/03 Lidhurmezgjatjeneprocedurësnërastine Ramadan Mamushës Ombudspersoninë Kosovë, nëpajtimmeparagrafin 4.4 dheparagrafin 4.9 të Rregulloressë UNMIK-utnr. 2000/38 mbithemelimine Institucionittë Ombudspersonitnë ...

Përmbajtja

Aktgjykimi i shkallës së parë është ndryshuar nga kolegji i Gjykatës Supreme i përbërë nga dy gjyqtarë të EULEX-it dhe tre gjyqtarë kosovarë të Gjykatës Supreme.

Afati për paraqitjen e kërkesave: 3 dhjetori 2007

... palë do t'i dorëzohet një kopje e vendimit të aktgjykimit brenda tridhjetë ditëve të miratimit të tij. 21.5 Aktgjykimi do të jetë në gjuhën angleze, ...

NË MBROJTJE TË LIRIVE THEMELORE

6 N ë mbrojtje të li rive theme lore Komiteti i Qeshjeve Ligjore dhe Administrative te kësaj Asambleje, në të famshmin Raport Teitgen, paraqiti rezultatet e studimit për krijimin e një "organizmi ne gjirin e Këshillit te Evropës qe te siguroje garantimin kolektiv te drejtave te njeriut".

Manuali për Inspektorët e Mbrojtjes së Mjedisit në Shqipëri

Manuali i Inspektorit te Mjedisit 2 PERMBAJTJA HYRJE ..... 3 1.

GJYKATA SUPREME E KOSOVÀS Buletini i PraktikÎs GjyqÎsore

GJYKATA SUPREME E KOSOVÀS - Buletini i PraktikÎs GjyqÎsore SUPREME COURT OF KOSOVO - Bulletin of the Case Law VRHOVNI SUD KOSOVA - Biletin Sudske Prakse Funded by the United States Department of Justice © Kosovo Law Centre , Pristina, 2006 TÎ gjitha pikÎpamjet e shprehura nÎ kÎtÎ botim ...

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kontestet e procedurÎs ...

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kontestet e procedurÎs ekonomike - ankesa e refuzuar - ankesa e palejueshme - aktgjykimi i formÎs sÎ prerÎ - neni 348 (1) LPK] I padituri paraqiti ankesÎ kundÎr aktvendimit tÎ GjykatÎs Ekonomike tÎ Qarkut nÎ PrishtinÎ duke mbajtur qÎndrimin se ...

UDHËZUESI PËR ZYRAT PROKURORIALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

34 Neni 42 Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së par ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI ...

Aktgjykimi i tillë e zëvendëson aktin e organit kompetent. 2. Me rastin e tillë, gjykata e njofton organin që ushtron mbikëqyrjen e organit administrativ.