Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aktuale

3/I Si paraqitet gjendja aktuale e mjedisit krahasuar me ...

1 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT RAPORT "PËR KONTROLLIN E USHTRUAR NË BASHKINË ELBASAN MBI SITUATËN MJEDISORE" Përmbajtja 1- Përmbajtja.....faqe 1 2- Hyrje ...

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR BARAZINË GJINORE DHE KUNDËR ...

Strategjia është konceptuar në dy pjesë: Barazia Gjinore dhe Lufta kundër Dhunës në Familje, të FLODW*MDQs*Ws*QGsUWKXUXUD*QJXVKWs*PH*QMsUD*±*WMHWUsQ**SRU*NDQs* HGKH*VSHFLøNDW*H*W\UH**'UHMWLPHW*NU\H-sore të Strategjisë janë përcaktuar mbështetur në kushtet aktuale të vendit, sidomos ...

BIMËSIA DHE PËRDORIMI I TOKËS NË PELLGUN UJËMBLEDHËS ...

BIMËSIA DHE PËRDORIMI I TOKËS NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË BOVILLËS VEGETATION AND LAND COVER IN THE BOVILLA WATERSHED M. Mersinllari, L. Shuka, M. Xhulaj, B. Draçi, A. Miho, A. Hasko, F. Hoxha, B. Murtaj, J. Marka, A. Liçaj Summary The Bovilla watershed belongs mainly to two climate sub ...

SHQIPËRIA - SITUATA AKTUALE 2009

SHQIPËRIA - SITUATA AKTUALE 2009 Hyrja Përdoruesit e drogës mund të kenë pasoja serioze për shëndetin dhe mirëqenien sociale. Ata shpesh nuk përfitojnë nga shërbimet e shëndetit publik si pasojë e stigmës dhe diskriminimit.

Gjeografia 12

... të trevave shqiptare Harta,Atlase të ndryshme, materiale nga interneti 26 8 orë - 5 orë Njohuri të reja 1orë Detyrë kërkimore 1 orë përsëritje 2 1-të vlerësojë rëndësinë e pasurisë natyrore dhe kulturore të trevave shqiptare për zhvillimin turistik të tyre,gjendjen aktuale dhe mundësitë për zhvillimin e ardhshëm të ...

P OZITA AKTUALE Profesor Asistent Dr. scc. - Ë DHËNAT ...

POZITA AKTUALE Profesor Asistent Dr. scc. TË DHËNAT PERSONALE Data e plotesimit 15.05.2008 Emri dhe mbiemri FLORENT DOBROSHI Adresa XHEVE DHE FEHMI LLADROVCI,40000,MITROVICË,KOSOVË

TRIBUNA SINDIKALE

VKM per krijimin e QTKA-se, mori shkak nder te tjera edhe nga: - mungesa e standardeve te me-suesve, - mungesa e kualifikimeve te tyre, - mungesa e moduleve te kualifikimit, - mungesa e vleresimit te arritjeve, Po punohet qe sherbimet aktuale qe ofron kjo Qender te dokumentohen dhe te behen publike.

Program i trajnimit, me pikësynim kandidatët, për pozitën ...

Teksti M4-A5 - Portfolio personeli Teksti M4-A5 - Portfolio e personelit Portfoli i personelit është një instrument i cili paraqet mundësit dhe potencialin e zhvillimit të një bashkëpunëtori duke u nisur nga gjendja aktuale e punës së tij.

Punetori mbi efiçiencën e energjise në ndërtesa Korniza ...

Punetori mbi efiçiencën e energjise në ndërtesa Korniza aktuale ligjore në Kosovë

SHQIPËRIA: DREJT NJE MODELI TE RI TE ZHVILLIMIT EKONOMIK ...

Konferenca vleresoje stadin e sotem te tranzicionit ekonomik te Shqiperise dhe, duke evidentuar arritjet, deshtimet, dilemat dhe problemet aktuale te ekonomise sone, te percaktojme sfidat e postranzicionit ekonomik, permes rishikimit, korrigjimit, persosjes ose ndryshimit te modelit ekonomik dhe ...