Sputtr.com | Alternative Search Engine

Alimentacija

V. I Z D R A V A N J E

V. I Z D R A V A N J E Odredbama u novom Porodičnom zakonu date su novine, za koje mo e-mo reći da su na štetu ena. Tako je izdr avanja supru nika ograničeno na trajanje u periodu od najviše pet godina , iako su i data to-bo nja odstupanja.

komerc banka AD Bawa Luka SLU@BENI GLASNIK - PORODI^NI ZAKON ...

703 Na osnovu ~lana 80. stav 1. ta~ka 5. Ustava Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 21/92) ~l. 1, 2. i 14. Zakona o pomilovawu (“Slu`beni

GEBRÜDER WEISS

Integ r isane uslug e Integrisane usluge GEBRÜDER WEISS NAJVEĆA AUSTRIJSKA KOMPANINAJVEĆA AUSTRIJSKA KOMPANI-JA ZA TRANSPORT I LOGISTIKU SA JA ZA TRANSPORT I LOGISTIKU SA DUBOKIM KORENIMA DUBOKIM KORENIMA 34 Poslovna logistika Rukovodeći se fi losofi jom - biti u sopstvenoj zem-lji najbolja ...

Ligji per familjen-serb

PRVI DEO. OPŠTE ODREDBE I. NAČELA Član 1. Delokrug uređivanja Ovaj Zakon uređuje verenički odnos, brak, odnose između roditelja i dece, usvajanje, starateljstvo, zaštitu dece bez roditeljskog staranja, porodične imovinske odnose i posebni sudski postupak u sporovima iz porodičnih odnosa.

www.mama-mami.com

Alimentacija, Ä“ak i kad redovito pristiže, rijetko pokriva stvarne troškove odgoja i školovanja djeteta. Neki moraju tražiti dodatni posao, ...

IME I PREZIME ZAJEDNIČKI IVOT RODITELJI I DJECA NASILJE U ...

... (alimentacija), ali i pravo da odr ava veze sa djetetom. Da bi rastava roditelja ostavila što manje posljedica na djecu, roditeljima koji prolaze kroz razvod se, ...

Obračun zarada je korisnički konfigurabilna aplikacija koja ...

Alimentacija) a nisu propisane da se dodeljuju svima. Dodavanje se vrši klikom na «Obustave» i definisati vrstu obustave za radnika.-5-Profit Soft Obračun zarada Novi radnik se dodaje klikom na «Novi», ...

Serbian English

alimentacija - alimony aljkav - lax, untidy, negligent, perfunctory aljkava osoba - sloven, slob aljkavo - slatternly, slovenly aljkavost ...

Naplata i isplata alimentacija

Sozialdepartement 09-2010 Stadt Zürich Soziale Dienste Alimentenstelle Hönggerstrasse 24 Postfach, 8037 Zürich Tel. 043 444 63 40 Fax 043 444 63 52

Obrazac za razvod

Da Ne Prava po tom pitanju su regulisana predbračnim ugovorom 16 Alimentacija bračnog druga poslije razvoda? Bračni partneri se odriču izdržavanja poslije braka Treba da se sudski ustanovi odricanje Izdržavanje poslije braka je dogovoreno predbračnim ugovorom 17.