Sputtr.com | Alternative Search Engine

Amenajman

Mapping Secondary Forest Succession with Geographic ...

Bu çal›flma, biyolojik çeflitlili¤in orman amenajman planlar›na yans›t›ld›¤› K›rklareli-Bulan›kdere planlama biriminde gerçeklefltirilmifltir. Çal›flma Dünya Bankas› taraf›ndan desteklenen GEF projesinin bir bölümüdür.

Developing Alternative Wood Harvesting Strategies with Linear ...

Orman Amenajman Planlar›n›n Haz›rlanmas›nda Do¤rusal Programlama ile Odun Üretimi Stratejilerinin Gelifltirilmesi Özet: Bu çal›flmada, orman amenajman planlar›n›n haz›rlanmas›nda odun hammaddesi üretimine yönelik farkl› alternatif odun üretim stratejilerinin gelifltirilmesi ...

10-CBS 2006 10. OTURUM+

Microsoft Word - 10-CBS 2006 10. OTURUM+.doc * ***** ***** ***** ***** *!**"*#*$**** *** *%* u*()***** * ***** ***** ***** ** ***** ** ***** ***** ***** ***** *** *** *****!****u#***** 1 ***** ...

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Üretim ve ...

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SAYI : B. 12. 0. TUG.0. 06 11 /09 KONU : Mera Islahı ve Amenajman …/…/2008 Projeleri.………………..

PROJE ÖZETĠ

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA PROJESĠ DĠSPOZĠSYONU 1 - PROJE SAHASININ YERĠ: KURULUġ KODU ADI Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Orman Bölge Müdürlüğü Orman ĠĢletme Müdürlüğü Orman ĠĢletme ġefliği Amenajman Planı (Serisi) Ġli Ġlçesi Beldesi / Köyü /Mahallesi Proje Numarası 2 ...

FONKSİYONEL AMENAJMAN PLANLAMASI

1 FONKSĠYONEL AMENAJMAN PLANLAMASI ARAZĠ VE BÜRO ÇALIġMALARINA AĠT TEKNĠK ĠZAHNAME - 2009 Fonksiyonel Amenajman Planlamasına ait arazi ve büro çalıĢmaları bu izahnameye göre yapılacaktır.

(Microsoft Word - 1991 Y\366netmelik-1 K\375s\375m.doc)

Amenajman yönünden bu planlama; plan üniteleri veya i6letme sõnõflarõ için bahis konusu olup, birkaç periyodu içine alan uzun süreli ve ilk periyoda ait kõsa süreli genel teklif ve tavsiyeleri kapsar.

PROTOKOL

YÜKÜMLÜLÜKLER I) ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ YAPILMASI/YAPTIRILMASI, DENETLENMESİ, ONAYI VE UYGULAMASI 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında koruma altına alınmış olan orman ekosistemine sahip Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtlarından orman ekosisteminin ...

5 Şubat 2008 SALI

1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN AMENAJMAN YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Planlama Ġlkeleri, Görev, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet ormanları ...

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ Orman Amenajman Haritalarının oluşturulması sırasında karşılaşılan güçlükler göz önüne alınarak, bu güçlüklerin giderilmesi ve birlikteliğin sağlanması amacı ile haritaların çiziminde oluşturulacak katmanlar ve bu katmanların ...