Sputtr.com | Alternative Search Engine

Amocnobis

ra aris aiv?

aucilebelia arasasurveli moqmedebis warmoqmnisTanave amocnobis Seswavla. preparatebis miRebis dawyebidanve aucilebelia eqimis Setyo-bineba, nebismieri uCveulo reaqciis ...

yvelaferi iciT aiv-infeqcia/Sidsi-s Sesaxeb? aiv – adamianis ...

... kunTebis tkivili, Tavbrusxveva, gulisreva. rogorc ki organizmi SeeCveva, es gverdiTi efeqtebi unda gaqres. aucilebelia arasasurveli moqmedebis warmoqmnisTanave amocnobis ...

qarTuli ena da logika

metyvelebis amocnobis problemaze originalur Teoriul midgomebTan erTad ukve aqvs amocnobis maRalmaCvenebliani eqsperimentuli programuli realizaciebi.

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ...

iyeneben gamosaxulebaTa amocnobis araadaptiur algoriTmebs, romlebic muSaoben garkveul sabeWd SriftebisaTvis. standartuli gamosaxulebisgan umniSvnelo gadaxras

jeostari

amocnobis servisi jeoselisa da lailais yvela abonents 2009 wlis 13 noemb-ridan, 2009 wlis 15 dekembramde SesaZlebloba eZleva gaaaqti-uros dafaruli nomris amocnobis ...

vasil xaCiZe araformalizebuli codnis warmodgenis bazaze eqspertuli ...

saxeTa amocnobis amocanebi da bunebrivi enis damuSaveba, kerZod, avtomaturi Targmani, orazrovnebis problemis gadaWra da codnis avtomaturi SeZena. saxeTa amocnobis ...

FAO book Low Resolution

li cxelebis bunebisa da am daavadebis prevenciis, amocnobis, kontrolisa da aRmofxvris principebisa da strategiuli gadawyvetilebebis Sesaxeb. igi uzrunvelyofs ...

1 JIA Georgia

nawilobriv dakargulia “ucxo” da “sakuTari ujredebis” amocnobis unari da amis gamo imunuri sistema sakuTari saxsrebis komponentebs azianebs.

qarTuli ena da literatura XI maswavleblis wigni

amocnobis safuZvelze gansazRvravs nawar­ moebis Janrs; poliJanrul nawarmoebSi amoicnobs sxvadasxva Janris niSnebs;        

inteleqtualur sakuTrebaze uflebebis dacva

da miwodebuli momsaxureobis wyaros amocnobis saSualebas iZleva da romelic mas sxva momwodeblis saqonlisgan da momsaxureobisgan ganasxvavebs. magaliTad warwera “koka-kola ...