Sputtr.com | Alternative Search Engine

Analizi

BOŞANMA VERİLERİNİN GRAFİKSEL MODEL İLE ANALİZİ

BOŞANMA VERİLERİNİN GRAFİKSEL MODEL İLE ANALİZİ Mehmet UYSAL ∗ ÖZET Grafiksel modelleme verilere uygun grafiksel modellerin istatistiksel bir çalışmasıdır.

DİSMORFİK HASTALIKLARIN GÖRÜNTÜ ANALİZİ İLE AYIRT ...

ii ÖZ DİSMORFİK HASTALIKLARIN GÖRÜNTÜ ANALİZİ İLE AYIRT EDİLMESİ Mehmet Emre SİPAHİ Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Dismorfiğin kelime anlamı insanın doğuştan şekil bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.

Toraks Travmasø; 1142 Olgunun Analizi

ÖZET Amaç: Toraks travmasø nedeniyle acil servise ba‚vuran hastalar-da; travma nedenleri, olu‚an patolojiler, tanø ve tedavi yönteml eri literatür e‚li‡inde tartø‚øldø.

Beyin Fırtınası Tekniği İle İhtiyaç ve Sorun Analizi ...

Eurasian Journal of Educational Research, 11 pp…,… / 2003 1 Beyin Fırtınası Tekniği İle İhtiyaç ve Sorun Analizi Örnek Bir Uygulama Yrd.

Yapõlarõn Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizi

Yapõlarõn Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizi Deprem Mühendisliğine Ağõrlõk Vererek Fiziki bir Yaklaşõm Edward L. Wilson İnşaat Mühendisliğinden Emekli Prof. Dr. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA Üçüncü Baskõ, Nisan ...

VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARI KULLANILARAK WEB ...

ÖZ VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARI KULLANILARAK WEB GÜNLÜK ERİŞİMLERİNİN ANALİZİ İsmail HABERAL Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Veri madenciliği, günümüz bilgi çağında en güncel teknolojilerden birisidir.

Çiftçilerin Tarõmsal Yayõmõn Finansmanõna Katõlma ...

Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara. edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara. edu.tr/journal Çiftçilerin Tarõmsal Yayõmõn Finansmanõna Katõlma Đsteklerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum Đli Örneği ...

Trakeal Entübasyona Stres Yanıtına Remifentanilin ...

Fourier analizi ile EEG dalgaları sinüzoidal komponentlere dönüştürülmekte, böylece zama-na bağlı değişkenleri değerlendirme imkanı sağlamaktadır (12,13). EEG ...

RW-I ‘den Elde Edilen Biyosürfaktanın Yapısal Analizi ve ...

http://www.TurkJBiochem.com 243 ISSN 1303–829X (electronic) 0250–4685 (printed) Structural Analysis and Antioxidant Activity of a Biosurfactant Obtained from Bacillus subtilis RW-I

Sakarya Nehri'ne Ait Su Kalite G¨ozlemlerinin Fakt¨or Analizi

Turk JEnginEnviron Sci 25 (2001) , 415{425. cT ¨ UB _ IT A K Sakarya Nehri'ne Ait Su Kalite G¨ozlemlerinin Fakt¨or Analizi B¨ulent SENG ¨ OR ¨ UR Sakarya ¨ Universitesi, M¨uhendislik Fak¨ultesi, Cevre M¨uhendisligi B¨ol¨um¨u, 54040, Adapazar-T ¨ URK _ IYE Dilsat _ ISA Sakarya ...