Sputtr.com | Alternative Search Engine

Analiziraju

Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2006

Morbidity and Mortality Weekly Report Recommendations and Reports August 4, 2006 / Vol. 55 / No. RR-11 department of health and human services department of health and human services department of health and human services department of health and human services department of health and human ...

Prof. dr. sc. Ksenija Dumi i! Berislav muk, dipl. oec.

Drugim rije ima, anketa je naziv za skup postupaka pomo! u kojih se prikupljaju i analiziraju podatci prikupljeni od ljudi kako bi se saznali detalji o njihovu ponašanju ili o njihovim stavovima, mišljenjima, namjerama, preferencijama, interesima i sli no, radi potreba slu bene statistike, poslovnih ...

Glued Laminated Timber in Architecture

U članku se opisuje najčešća uporaba lameliranoga lijepljenog drva i analiziraju proizvodnja i uporaba u Sloveniji i drugim zemljama EU. Upozoreno je na mogućnost povećane upotrebe konstrukcija od lameliranoga lijepljenog drva u našem okruženju.

Rani rezultati resekcije jetre zbog metastaza kolorektalnog ...

Cilj rada bio je da se analiziraju rezultati operativnog lečenja bolesnika sa metastazama kolorektalnog karcinoma u jetri. Metode Retrospektivno-prospektivnom studijom obuhvaćeno je

NOSTALGIA MATTERS: NOSTALGIA FOR YUGOSLAVIA AS POTENTIAL ...

Na osnovu terenskog rada koji ja autorka sprovela između 2005. i 2008. godine, u članku se analiziraju narativi dve Mostarke i njihov odnos prema Jugoslaviji.

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

... ACHIEVEMENT MOTIVE - DESIRABLE CHARACTERISTIC IN THE PROCESS OF SELECTION OF MANAGERS AND IMPORTANT FACTOR IN CORPORATIVE BEHAVIOR PREDRAG NIKIĆ Fakultet za trgovinu i bankarstvo Univerziteta "Alfa" , Beograd GORDANA NIKIĆ Fakultet za menadzment, Novi Sad Rezime: U radu se analiziraju rezultati ...

Regionalni klasteri i novo zapošljavanje u Hrvatskoj

Nakon uvodnih napomena u prvom dijelu studije u drugom dijelu istra ivanja analiziraju se najnoviji trendovi na tr ištu rada Europske unije i Hrvatske, te se ukazuje na regionalne razlike.

upravljanja dr*avnom (narodnom) imovinom i blagostanja

Ustrajući na načelu odgovornosti javnih vlasti, analiziraju se preduvjeti za efikasno upravljanje državnom imovinom. Budući da se privatizacijskim procesima u većini tranzicijskih zemalja nazire kraj, propituje se može li stavljanje u upotrebu različitih pojavnih oblika državne imovine, pod ...

PROŠIRIVANJE UPITA U GEOLOŠKOM INFORMACIONOM SISTEMU SRBIJE ...

korisnicima da kreiraju upite, analiziraju prostorne informacije, uređuju podatke i karte, i prezentiraju rezultate svih ovih operacija. Pomoću njih se mogu kreirati regionale karte i

EKONOMSKA MISAO I PRAKSA

/ November 29, 2010 Sa etak U radu se analiziraju rezultati istra ivanja provedenog u hrvatskim poduzećima 2004., 2005. i 2006. godine. Hipoteza rada je da su kritični faktori za uspjeh procesa implementacije strategije: jasno definiranje odgovornosti i ovlaštenja, prikaz strategije u sustavu ...