Sputtr.com | Alternative Search Engine

Analizom

GROWTH AND IR SPECTRA OF YAG AND ND: YAG SINGLE CRYSTALS RAST ...

Kronig analizom. Dobijeni rezultati su diskutovani i poređeni sa literaturnim podacima. Ključne reči: tehnika po Čohralskom, Nd:YAG, YAG, rast, monokristal, optički

IgM serOkOnVerzIja na CaMpylObaCter jejUnI U prVe DVe

Cilj ovog rada je da se kod zdrave dece uzrasta do 2 godine koja su imala simptome gastrointenstinalne bolesti, serološkom analizom utvrdi postojanje izloženosti Campylobacter-u jejuni.

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET ME * UNARODNI PROJEKTI ...

... fabnet.eu Doc. dr. Sabahudin Bajramovi * , koordinator 2005. - 2007 CEEC Agri Policy, "Agro-economic policy analysis of the New Member Satate, the Candidate States and Countries of Werst Balkan", FP6 (Sixth Framework Programme) - EU, Projekat uspostavlja mre u eksperata i institucija koje se bave analizom ...

Inflamatorni tumori izuzetno su rijetke, ogranicene, obicno ...

Kod svih 10 bolesnika bolest je dokazana histološkom analizom na postoperativnom materijalu. Mikroskopski, inflamatorni pseudotumori su bili mješavina inflamatornih ćelija i ćelija mezenhimalnog porijekla-plazma ćelija sa Russelovim tjelašcima, limfocita, histiocita i vretenastih ćelija.

TRADITIONALIZM AND THE ELEMENTS OF MODERNITY IN THE SEXUAL ...

Faktorskom analizom prvog i drugog reda dobijena je empirijska struktura faktora koja odgo-vara teorijskoj, a slična je kod ena i muškaraca.

DIAGNOSIS AND THERAPY IN TRANSITORY MYOCARDIAL ISCHEMIA IN ...

Analizom EKG-a nađeno je da 9 od 30 bolesnika ima znake značajne ishemije prvog dana a 7 od 30 bolesnika trećeg dana bolesti. Najvišu plazma koncentraciju CK-MB nalazimo u prvom danu bolesti kod bolesnika sa srednjom vrednošću 67,8±1,83 IU/L sa padom plazma koncentracije u trećem danu i srednjom ...

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI KRATKOG PROTOKOLA GNRH AGONISTIMA I ...

Analizom rezultata uočeno je da se i centar za IVF u Novom Sadu rukovodio sličnim kriterijumima i kod pacijentkinja sa endometriozom (manja stopa trudnoća) češće se odlučivalo za protokol sa antagonistima.

Effect of the polarity of reaction medium and electric field ...

Elementar-nom analizom pokazano je da je fosfor kemijski vezan na polimerne molekule. Analiza NMR spektroskopijom, kao i mjerenja elektri~ne vodljivosti potvr|uju da tijekom inicijacije nastane hibridna ionska struktura.

Izlagači iz zapadne Srbije

Korisnici ovih visokokvalitetnih proizvoda su: laboratorije koje se bave tehničkom analizom materijala, škole, medicinske ustanove, tehnološki fakulteti, livnice, kalionice za termičku obradu čelika, firme i institucije koje se bave proizvodnjom ukrasne, upotrebne, sanitarne, foto i tehničke ...

Sveučilišni kampus Borongaj Borongaj University Campus ...

Analizom ulaznih podataka ustanovljeno je da postoji čak 86 različitih kategorija namjene i njihovih kombinacija u tri obrađena plana. Radi lakše usporedbe, analize i vizualizacije, svakoj je zoni namjene površina dodan atributni podatak o tzv. 'skupnoj namjeni površina'.