Sputtr.com | Alternative Search Engine

Analizom

Public Attitudes Towards Surveillance and Privacy inCroatia

Podaci su analizirani primjenom metoda deskriptivne statistike, eksplorativnom i konfirmativnom faktorskom analizom, izraèunom Cronbach alfa koeficijenata, hi-kvadrat testom i klaster analizom.

QUALITY CONTROL SYSTEM IN PRODUCTION OF THE CASTINGS FROM ...

Na osnovu podataka dobivenih analizom izvršena je identifikacija kritičnih točaka u proizvodnom sistemu i određene radnje za ispravljanje grešaka.

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PORCINE OVARIAN FOLLICULAR FLUID ON ...

analizom brojanjem kolonija izraslih na medijumu nakon inkubacije medijuma za ćelijsku kulturu jajnih ćelija sa i bez folikularne tečnonsti.

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF EPOXY RESIN/LAYERED DOUBLE ...

(DSC), termogravimetrijskom analizom (TGA) i transmisijskom elektronskom mikroskopijom (TEM). Rendgenska analiza ukazuje da je karakteristična slojevita struktura LDH-B nestala, a TEM analiza

SA2010 Sazetak Predlozak

Svojstva su statistiţki obraŤena analizom varijance i Duncanovim višestrukim rang testom. Prosjeţna masa ploda kretala se od 12,32 g (Horka) do 7,19 g (Karešova), visina ploda od 24,95 mm (Horka) do 21,82 mm (Karešova), širina ploda od 29,58 mm (Horka) do 24,69 mm (Kordia) i topiva suha tvar ...

SYMPOSIUM / SIMPOZIJ CAMBRIDGE IN SARAJEVO KEMBRIDŽ U ...

rad će istražiti konflikt i instrumentalizaciju jezika analizom primjera medij skog tretmana Izraelsko-palestinskog sukoba. U radu se diskutira o tome kako

SPIROPLETIZMOGRAFSKI SKOR U FUNKCIONALNOJ PROCENI OBIMA ...

Multiplom regresionom analizom obra|eno je 11 varijabli koje su uklju~ene u potragu za najboljim mogu}im modelom za iskazivanje uticaja preoperativnih parametara na mogu}nost pojave postoperativnih komplikacija.

Dikarya

A) Stablo dobijeno analizom biohemijskih podataka dobro vidljivih uzoraka prvog eksperimenta B) Stablo dobijeno analizom ITS1 regiona istih vrsta kao pod A. Na dendrogramima prikazanim na Slici 20 se vide velike sličnosti u dendrogramima dobijeni biohemijskom i molekularnom analizom.

YIELD OF MAJOR CARCASS PARTS OF BROILERS AS DEPENDENT ON THE ...

S druge strane, analizom značajnosti ustanovljen je statistički vrlo značajan (P<0,01) uticaj pola pilića na udeo grudi, karabataka i bataka.

Vesnica MLINAREVIĆ, Dra en RASTOVSKI, Irella BOGUT

Rezultati anketnog ispitivanja iznose se u izračunatim relevantnim frekvencijama prikazanim tablično i grafički, kvalitativnom analizom te tabličnom analizom rada na dokumentaciji.