Sputtr.com | Alternative Search Engine

Analizom

ENIH SPOJEVA LEGURE AlMg4,5Mn POROSITY OF WELD ED JOINTS OF ...

AlMg4,5Mn i analizom mikrostrukture je utvrđen uticaj sastava zaštitnog gasa primenjenog TIG postupka na poroz-nost metala šava. Na osnovu te analize je ocenjen kvalitet

tehnolo.ke...465-472 OK

Proces hidratacije praÊen je kontinuiranim metodama; diferen-cijalnom mikrokalorimetrijom (DMK), pri temperaturama 20, 25 i 35 °C, uz omjer V/C = 0,5, zatim konduktometrijom i pH-met-rijom, te diskontinuiranim; klasiËnom analizom æarenjem uzoraka, diferencijalnom pretraænom kalorimetrijom (DSC) i ...

Aspekt obnove i zaštite Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja ...

Identifikacijom i analizom prisutnosti bioloških elemenata površinu Botaničkog vrta možemo okarakterizirati kao pejzažnu. Naime, prisutnost elemenata klasičnog stila zadržano je samo

Nonlinear Resonant Jump in Rudder Positioning ...

Članak se bavi analizom elektrohidrauličkog sustava pozicioniranja kormilarskim uređajem u odnosu na rezonantni skok uzrokovan zasićenjem u elektrohidrauličkom proporcionalnom ventilu.

IV. BOOKS, ARTICLES AND ESSAYS, DISSERTATIONS

Wald, H.: Metody raboty nad sravnitel'nym analizom proizvedenii T. Manna i F. M. Dostoevskogo . In: Zeitschrift fur Slawistik 31, 3 (1986): 355-57.

Svrha istraživanja bila je da se prikaže odnos između ...

Sličan rezultat dobijen je faktorskom analizom subskala Vekslerove skale u istra ivanjima sprovedenim na normalnoj populaciji. Drugi Promax faktor definišu sve varijable koje se odnose na školski uspeh (visinom koeficijenta korelacije prednjače Srpski jezik i knji evnost i Matematika) i skor na ...

ORIGINALNI RADOVI

Mikrobiolo{kom analizom sputuma, etiolo{ki uzro~nik pneumonije dokazan je kod 16,5% pacijenata, a naj~e{}e izolovan uzro~nik je Streptococcus pneumoniae (36,6%).

Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja na širinu ...

U tom smislu postaje jasna i namjera prikazane studije da analizom što zdravijeg uzorka ispitanica pruži jasan uvid u zbi-vanja vezana uz strukture arterijalnog zida, gdje proces aterogeneze dovodi do često nepopravlji-vih šteta uz ozbiljne posljedice 1.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

analizom spektara rasprŠenja u malim kutovima i difrakcijskih linija u velikim kutovima prouČavana je pojava i rast nanokristala germanija u okruŽju sio 2 u dva sistema.

HEMIJSKA INDUSTRIJA

Matović, Sne ana S. Dević, Određivanje sastava sul-fidnih koncentrata rude bakra rendgenskom difrakcijom i hemijskom analizom (Determination of sulphide concentrates of ore copper by xrpd and chemical analysis) ..... 319 Milan M. Kragović, Aleksandra S. Daković, Sonja Z Milićević ...