Sputtr.com | Alternative Search Engine

Anlaml

Hipotiroidizm ve Hipertiroidizmde Kardiyovasküler Risk ...

Ötiroid grup ile kyaslandğnda, T-C ve LDL-C düzeyler inin hipotiroid grupta anlaml derecede artmş, hiper-tiroid grupta anlaml derecede azalmş olduğu görüldü.

(09) Emine Erdem

ÖZET: Bu çal›flmada H.Ü. E¤itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i 1. s›n›f ö¤rencilerinin "madde ve özellikleri" konusuna yönelik kavram yan›lg›lar› ve ö¤rencilerin "madde" konusundaki kavramlar› anlaml› ö¤renme düzeyleri ile fen bilgisine karfl› tutumla-r ...

POSTMENAPOZAL KADINLARDA KISA SÜREL‹ HORMON REPLASMAN ...

Replasman öncesi ba-zal ve HRT sonras› 3.ayda al›nan örneklere ait ölçümler eßli Student's t-testi ile karß›laßt›r›lm›ß, p<0.05 anlaml› olarak kabul edilmißtir. 3 ayl›k HRT tedavisi sonras› serum nitrik oksid düzeyleri anlaml› bir ßekilde yükselmißtir (p<0.001).

KORONER ARTER BYPASS AMEL‹YATI OLAN YAÞLI D‹YABET‹K ...

LAD, diagonal ve sirkumfleks damar-lar›n kendi üzerlerindeki aterosklerotik lezyonlar›n da¤›l›mlar› gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›klar yaratmazken, OM1, OM3, OD (optional-diagonal) ve sa¤ koroner (proksimal ve distal bölge) lezyonlar› grup 2 de anlaml› olarak fazla s ...

Postmenopozal Osteoporozda Risendronat ve Raloksifen ...

hastalarda anlaml› iyileflme tespit edilirken (p<0,05) ra-loksifen kullanan hastalarda bu bölgelere ait t skorlar›n-da tedavi sonras›nda anlaml› bir de¤ifliklik olmad›¤› gözlendi (p>0,05).

Aç*kUçlu Deney Tekni*inin Ö*rencilerin Laboratuvara ...

Ayr*ca, bu farkl*l*kpönem seviyesi 0.05 anlaml*l*k düzeyinde test edildi*inde, matematik ö*rencilerinin laboratuar*ngereklili*ine yönelik ön-test son-test tutumlar*aras*nda anlaml*bir farkl*l***n olmad***, fen bilgisi ö*rencilerinin ise laboratuar*n gereklili*i boyutuna yönelik tutumlar*aras*nda ...

Diz Osteoartriti ile Serum KolesterolSeviyesi Arasındaki ...

Yafl, VK‹ ile total kolesterol de¤erleri aras›nda anlaml› bir ilifl-ki olup olmad›¤› Pearson korelasyon analizi ile de¤erlendirildi-¤inde, hem hasta hem de kontrol grubunda bu parametreler ara-s›nda anlaml› bir korelasyon saptanmad› (Tablo 4).

65_69 Vuslat Pelitli Gurlu

Ambli-yopi derinli¤i aç›s›ndan iki grup aras›nda ista-tistiksel olarak anlaml› fark bulunmad› (p=0.42, eflsiz t-testi). Anizohipermetropisi olan olgular›n ambli-yop gözlerinin refraktif parametrelerinin ortala-malar›, ambliyop olmayan gözlerine ait de¤er-lerle karfl›laflt›r›ld ...

Yüksek Duyarl› C-Reaktif Protein (hsCRP) ile Total ...

Bulgular: Total kolesterol ile hsCRP düzeyleri aras›nda anlaml› fakat çok düflük düzeyde negatif korelasyon (r=-0.15, p=0.01), HDL kolesterol ile hsCRP düzeyleri aras›nda anlaml›, düflük düzeyde negatif korelasyon saptand› (r=-0.22, p=0.001). hsCRP ile trigliserid ve LDL kolesterol ...

Transüretral rezeksiyon sonras◊ geli¸en üretra darl ...

Üretral darl'k geli˙imi ile yap'lan TUR say's' aras'nda anlaml' ili˙ki saptand' (p<0.001). Üretral darl'k geli˙en 25 hastan'n 20'sinde (%80) darl'k yeri bulböz üretrada, 3'ünde (%12) membran öz üretrada, 2'sinde (%8) hem bulböz hemde membr anöz üretrada idi ve bu anlaml' fark olu ...