Sputtr.com | Alternative Search Engine

Anteba

bavSvebSi neiroinfeqciebis diagnostika da marTva

Aam jgufSi Semaval daavadebebia meningiti - Tavis tvinis garsebis anTeba - da encefaliti - Tavis tvinis anTeba. swrafi da zusti diferencireba mniSvnelovnad aumjobesebs gamosavals. /1/ meningitisa da encefalitis adreuli simptomebi SesaZloa erTnairi iyos. orive daavadeba SesaZloa warmodgenili iyos ...

epStein - baris virusiT infeqcia infeqciuri mononukleozi

... erT-erTi paTognomuri niSania tonziliti, igi SesaZlebelia iyos kataruli, lakunuri, folikuluri da wylulovan-nekrozuli, vlindeba daavadebis dasawyisSive, an odnav mogvianebiT daavadebis sxva niSnebis gamovlinebisa da cxelebis Semdeg ( me-5-7dRe) (sur. 5) sur. 5 lakunur-folikuluri tonziliti zogjer anTeba ...

asTmisa da alergiis Tanamedrove

J Allergy Clin Immunol 2003;111(1 suppl):S37-S42; Varner AE, Lemanske RF Jr. In Asthma and anTebis gareSe qr. anTeba br. asTmaleikotrienebi: bronquli asTmis mniSvnelovani

saqarTveloSiSromis dacviserovnuli mimoxilva

35 pnevmokoniozebi- 13% ( 140 SemTxveva), profesiuli smenis nervis anTeba-8,91% (96 SemTxveva), profesiuli bronquli asTma- 8,91% (81 SemTxveva). rac Seexeba etiologiur faqtorebs, romlebic iwveven profesiuli daavadebebis ganviTarebas, Semdegia: fizikuri faqtorebi (vibracia, xmauri, fizikuri gadaZabva ...

zogi ram miokardiumis infarqtis Sesaxeb

... SesaZloa adgili hqondes sxvadasxva garTulebebs: - araregularuli guliscema (ariTmia), romelic SeiZleba iyos naklebad, an ufro metad seriozuli, zogjer sicocxlisaTvis saSiSic; - gulis kunTis didi moculobis dazianeba, gamowveuli Jangbadis miwodebis SemcirebiT gulis kunTis did ubanze; - gulis perangis anTeba ...

mosazrebebi bronqul asTmaze rogorc neirogenul paroqsizmul ...

SesaZlebeli trigeruli faqtorebis sia: alergia da sasunTqi gzebis alergiuri anTeba, sasunTqi gzebis infeqciebi, zeda sasunTqi gzebis paTologiuri cvlilebebi (ZiriTadaT cxviris RruSi: adenoidebi, qronikuli anTeba, riniti da a.S.) da cxviris damatebiT wiaRebSi, fizikuri datvirTva da hiperventilacia, sunTqva ...

triqinelozi triqinelozis gamomwvevia mrgvali Wia Trichinella ...

... inkubaciuri periodi 1-2 dRidan 25 dRemde meryeobs. daavadebis dasawyisisaTvis damaxasiaTebelia tkivili muclis areSi, gulisreva, faRaraTi, cxeleba. kunTebis invazireba iwyeba pirveli kviris bolos da damaxasiaTebelia SeSupeba Tvalebis irgvliv, koniunqtiviti (Tvalis lorwovanis anTeba) sisxlCaqcevebiT ...

bexCeTis daavadeba

www.pediatric-rheumathology.printo.it 12/2003 1 bexCeTis daavadeba ra daavadebaa? bexCeTis sindromi, anu bexCeTis daavadeba (BS) ucnobi mizeziT gamowveuli sistemuri vaskulitia (sisxlZarRvebis anTeba), romelsac axasiaTebs morecidive oraluri da genitaluri wylulebi; Tvalebis, saxsrebis, kanis ...

binaze movla

Tu pacienti piriT sunTqavs da piris Rrus lorwovani Sreba, advilad viTardeba lorwovani garsis anTeba (stomatiti), sokovani daavadebebi da sanerwyve jirkvlis anTeba (parotiti). sur. 13 9 ra aris am daavadebebis ganviTarebis risk ra aris am daavadebebis ganviTarebis risk ra aris am daavadebebis ganviTarebis ...

farisebri jirkvlis daavadebebi

... da me-Tvalyureoba esaWiroeba. ar SeiZleba mkurnalobis TviTneburad Sewyveta. farisebri jirkvlis ra saxis anTeba arsebobs da ra SeiZleba iyos misi mizezi? arsebobs farisebri jirkvlis anTe-bis ramdenime forma. maT Soris yve-laze xSirad gvxvdeba ori saxis an-Teba _ farisebri jirkvlis qvemwvave anTeba da ...