Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aparata

Dentoalveolarni terapijski efekti Herbst aparata i aktivatora ...

Strana 170 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 67, Broj 2 Correspondence to : Nenad Nedeljković, Ul. Ju ni Bulevar 116/10, 11 000 Beograd, Srbija.

Fotografija u stomatologiji Photography in Dentistry

Uvoˇenje digitalnih aparata u stomatološku praksu predstavlja važan korak u budu¸nost. Cilj ovog rada je bio da ukaže na zna˛aj fotografije u stomatologiji, odnosno da ukaže na osnovnu tehnologiju savremenih aparata za fotografiju i analizira prednosti i nedostatke danas dostupnih aparata.

Glasilo deoni~arskog dru{tva za ispitivanje kvaliteta ...

korisnika aparata, ~ime se istovremeno vr{i i za{tita proizvo|a~a. U Slu`benom listu SFRJbr.13, od marta 1979. godine, objavlje na je Naredba o obaveznom atestiranju elektri~nih aparata za

Grupa ICS 25.040 industrijski automatizovani sistemi - JUS ...

... napajanje - izmena 1 (ekvivalentan sa IEC 654-2, amd 1:1992) JUS L.N4.203 1986 radni uslovi za opremu za merenja i upravljanja u industrijskim procesima - mehanički uticaji JUS L.N4.206 1986 radni uslovi za opremu za merenja i upravljanja u industrijskim procesima - mere prednjih ploča aparata ili ...

Incidencija prijeloma kostiju lokomotornog aparata u djece i ...

http://hrcak.srce.hr/medicina medicina 2009, Vol. 45, No. 4, p. 358-368 358 sažetak. Cilj: Cilj istraživanja je utvrditi incidenciju i načine nastanka prijeloma lokomotornog sustava u djece i adolescenata te primijenjene metode liječenja, kako bi se donio zaključak može li se i na koji ...

ne i optičke opreme

Uz proizvodnju električnih aparata za kućanstvo, proizvodnja električne i optičke opreme obuhvaća proizvodnju uredskih strojeva i računala, proizvodnju električnih strojeva i aparata, proizvodnju radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme te proizvodnju medicinskih, preciznih i ...

Cenovnik - CP Bosch 15.07.2010

CENOVNIK*MALIH*KUĆNIH* APARATA**SRBIJA 2010*/*3 Va i od 15.7.2010 Datum*izdaje:*7.07.2010 BOSCH*AND*SIEMENS*HOME*APPLIANCES*GROUP** Ogranak*BSH*Hišni*aparati,*d.o.o.*Beograd,*Milutina*Milankovića*11*A,*11070*Novi*Beograd;*Telefon:*+381*(0)11*205*23*99,*Telefax:*+381*(0)11*205*23*89 Upisano*u ...

CLD 135 - User instructions N N a a v v o o d d i i l l o o z ...

posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata. Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi

ITAJTE OVA UPUTSTVA ZA UPOTREBU. Register your product and ...

prije nego zapoČnete s koriŠtenjem aparata, paŽljivo proČitajte ove upute za koriŠtenje. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С МАШИНАТА.

ENGLISH 2 - 3 SRPSKI 4 - 5 БЪЛГАРСКИ 6 - 7

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo upustvo, i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. ◗Proverite da li napon naznačen na postolju aparata za kuvanje vode, odgovara naponu lokalne mreže, pre nego što priključite uređaj. ◗Aparat za kuvanje vode koristite isključivo u kombinaciji sa ...