Sputtr.com | Alternative Search Engine

Apsces

775 TERAp IJA p ARODONTALNOG Ap Sc ESA Th E Th ERApy OF p ...

MEDIcAL FAcULtY, DENtAL cLINIc, DEPARtMENt OF ORAL MEDIcINE AND PERIODONtOLOgY, NIš, SERBIAActa Stomatologica Naissi jun/June 2008, vol. 24, broj/number 57 str./p 775 - 782 Kratak sadržaj Parodontalni apsces predstavlja urgentno stanje u stomatologiji, sa zastupljenošću 7-14% svih urgentnih ...

Empirical antimicrobial therapy of acute dentoalveolar abscess

E-mail: drmatijevic@sezampro.yu ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002.3-085.28 Empirical antimicrobial therapy of acute dentoalveolar abscess Empirijska antimikrobna terapija za akutni dentoalveolarni apsces Stevo Matijević*, Zoran Lazić*, Nada Kuljić-Kapulica †, Zorka Nonković † Military Medical ...

Oboljenjausneduplje, drelaivrata

Prilikompregledausnedupljei drelaispitivanjetreba dasezapocˇneupredvorjuusta. Tom prilikomtreba da seispitaiotvor Stenonovogkanala. Usnadupljanastavljaseu drelnu krozsu eniprostor (isthmusfaucium), kojijeokru enmekimnepceminepcˇanimlukovima.

RELIABILITY OF GYNAECOLOGICAL EXAMINATION IN DIFFERENTIAL ...

U~estalost akutnog abdomena desnog donjeg kvadranta sa sum-njom na ginekolo{ku bolest kod 'ena reproduktivne dobi operiranih na odjelu ginekologije Ruptured ovarian cyst/Prsnuta cista jajnika 58 Tubo-ovarian abscess/Tuboovarijski apsces 22 Pelvic inflammatory disease/Upalna zdjeli~na bolest 16 Ovarian ...

www.zdravstveni-vodic.com

FISTULA ili APSCES - lijeèenje fistule i operacija fistule ili apsesa Autor Dr. Janko Fila Fistula ili apsces Pomaže samo operacija. Pacijent koji osjeæa groznicu, temperaturu i bol u rektumu ili anusu mogao bi patiti od analnog apscesa ili

Endodoncija Pitanja razine A

Periradikularna bol (simptomatski apikalni parodontitis, akutni apikalni apsces, kronični apikalni parodontitis, kronični apikalni apsces)? / Periradicular pain (symptomatic apical periodontitis, acute apical abscess, chronic apical periodontitis, chronic apical abscess)?

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Obolenja ženskog genitalnog trakta koja utiču na porast vrednosti obuhvataju : ektopičnu trudnoću, endometriozu, miome materice, upalu jajovoda (salpingitis), tuboovarijalni apsces i Meigsov sindrom (fibrom jajnika, ascites, hidrotoraks) (16).

Dijareja izazvana Clostridium difficile kod bolesnika sa ...

... stolice bolesnika i/ili produkcije pojedinih toksina u tečnim kulturama izolata, kako ne bi došlo do previda prisustva sojeva koji produkuju samo toksin B. Ključne reči: clostridium difficile; infekcija, clostridium; znaci i simptomi; dijagnoza; lečenje lekovima; lečenje, ishod; jetra, apsces ...

komplikacije nakon presađivanja bubrega Complications after ...

437 http://hrcak.srce.hr/medicina S. Živčić-Ćosić, Z. Trobonjača, B. Sladoje-Martinović et al.: Komplikacije nakon presađivanja bubrega medicina fluminensis 2010, Vol. 46, No. 4, p. 434-447 nje tekućine oko presatka koje može ukazivati na limfocelu, urinom, hematom ili apsces, a posljedično ...

IMIDŽING DEMENCIJA IMAGING OF DEMENTIAS

... PET); Single photon emission computed tomogra--phy (SPECT); MR spektroskopija) • Funkcionalne: perfuzija - PET/SPECT; cerebral--na aktivnost - funkcionalna MR (fMRI) Indikacije za MR kod pacijenata sa demencijama: - isključivanje uzroka demencija koji se mogu otkloniti (reverzibilne demencije: apsces ...