Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aqcionerta

cnobebi arsebiTi faqtis (movlenis) Sesaxeb

mimdinare angariSis Sinaarsi cnobebi arsebiTi faqtis (movlenis) Sesaxeb cnobebi ss "Telasis" aqcionerTa saerTo krebis gadawyvetilebebis Sesaxeb saaqcio sazogadoeba "Telasi" gacnobebT, rom Sedga sazogadoebis aqcionerTa saerTo kreba. sazogadoebis aqcionerTa saerTo krebis oqmi #4 Sedgenil iqna 2010 ...

saaqcio sazogadoeba "maspinZelis" naxevarwliuri angariSi 2006 w.

Pp. tabiZe. mesame sakiTxis Sesaxeb aqcionerTa saerTo krebam miiRo dadgenileba: damtkicdes vladimer sixaruliZe saaqcio sazogadoba maspinZelis 2006 wlis auditorad. gadawyvetileba miRebuli iqna erTxmad. meoTxe sakiTxTan dakavSirebiT saaqcio sazogadoebis aqcionerTa saerTo krebam miiRo dadgenileba: s.s ...

s/s bazisbanki finansuri angariSgeba

2 Sinaarsi damoukidebeli auditoris daskvna mogeba-zaralis uwyisi balansi angariSgeba fuladi saxsrebis moZraobis Sesaxeb angariSgeba aqcionerTa kapitalSi cvlilebis Sesaxeb finansur angariSgebasTan TandarTuli axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi 1.

reorganizacia finansuri monitoringis samsaxurSi - ra SeiZleba ...

... mizniT, finansuri monitoringis samsaxurma unda Seadginos specialuri wesi. 12 AmasTan erTad, kanonis ukve arsebul derbulebebs, romlebic miznad isaxaven aqcionerTa uflebebis dacvas, daemata samsaxuris uflebamosileba TanamSromlis meSveobiT, damkvireblis statusiT daeswros angariSvaldebuli sawarmos aqcionerTa ...

saqarTvelos kanoni

finansur institutSi igulisxmeba komerciuli banki, sadazRvevo kompania, sabrokero kompania, broker-dileri, sainvesticio fondi, sainvesticio banki da sxva komerciuli organizacia, romlis saqmianoba dakavSirebulia finasuri momsaxurebis warmoebasTan. "erToblivad moqmedi partniorTa (aqcionerTa) jgufi" - axlo ...

administraciul da sxva kategoriis saqmeebze # 4 aprili (lurji)

... da sagadasaxado saqmeTa palatis 2001 wlis 7 ivnisis ganCinebiT ss `quTnavTobproduqtis" saapelacio saCivari da mesame pirTa Segebebuli sarCeli ar dakmayofilda, ucvlelad darCa quTaisis saqalaqo sasamarTlos 2000 wlis 23 oqtombris ganCineba, Semdegi motiviT: 1. saapelacio palatam aRniSna, rom aqcionerTa ...

gancxadeba

... bog.ge gancxadeba ss "saqarTvelos banki"-s direqtorati acxadebs, rom 2008 wlis TebervalSi gansazRvrulia ss "saqarTvelos banki"-s aqcionerTa riggareSe saerTo krebis Catareba. bankis sameTvalyureo sabWos gadawyvetilebiT saaRricxvo TariRad ganisazRvra 2008 wlis 23 ianvari, 17:00 sT-is mdgomareobiT. aqcionerTa ...

saaqcio sazogadoeba "Tibisi banki" mis: Tbilisi ...

Tibisi bankis aqciebs ukve eqvsi umsxvilesi safinanso instituti flobs: IFC, DEG, EBRD, FMO, aSS-s msxvili banki da investiciebis marTvis britanuli kompania. yvela es instituti warmoadgens minoritarul aqcioners, xolo bankis umsxviles aqcionerad kvlav qarTvel aqcionerTa jgufi rCeba. fizikuri pirebis ...

Tbilisi, 2010 wlis 5 ivlisi

... 2009 wlis seqtemberSi SeiZina da menejmentis axalma gundma bankis restruqturizacia daiwyo. bankis Sesyidvis Semdeg rva TveSi Cven banki mniSvnelovnad gavzardeT da momgebiani gavxadeT. globaluri depozitaruli xelwerilebis programis amoqmedeba dagvexmareba kapitalis, dafinansebis wyaroebisa da aqcionerTa ...

Baqo-Tbilisi-jeihanis milsadenis Taobaze, ACG I faza [EBRD ...

SCP gaivlis BTC paralelurad azerbaijansa da saqarTveloSi TurqeTis sazRvramde, sadac daukavSirdeba arsebul milsadens. aRniSnuli dafinansebis moTxovniT Sesabamis organoebTan rekomendaciebiT misasvlelad mzadebisas, IFC da EBRD-m erTad moiwvies aqcionerTa 6 Sexvedra Tu forumi (MSF) - or-ori samive qveyanaSi ...