Sputtr.com | Alternative Search Engine

Aqtivebze

Sesavali

kompensaciisaTvis, rac gamowveulia miwis aTvisebiT da produqtiul aqtivebze mosaxleobis midgomis SewyvetiTa da gamoricxviT. es zemoqmedebebi srulad aris ganxiluli me-4 da ...

Fin Stab Report

ni lari Seadgina. ukugebam aqtivebze amave pe-riodis bolosTvis 0.9 procenti Seadgina, xolo kapitalze - 4.8 procenti. saangariSo perio-mimoxilva

jgufi banki qarTu

Semosavlis mqone aqtivebze gaufasurebis danakargebis rezervis xarjis aRdgenamde/(aRiarebamde) 36,119 37,284 saprocento Semosavlis mqone aqtivebze

aRniSnuli statia warmoadgens saerTaSoriso safinanso korporaciis ...

fondebi gaizarda da gamudmebiT eZeben met ukugebas sakuTar aqtivebze. asakovani mosaxleobis problemis gadawyvetis mizniT mraval qveyanaSi izrdeba sapensio

bbbbazisazisazisbanki bankibanki da misi da misi Svilobili ...

sargeblis momtan aqtivebze SesaZlo gaufasurebis rezervis formirebamde 4 4,548 3,360 SesaZlo gaufasurebis danakargebis rezervis formireba saprocento sargeblis momtan

aRniSnuli statia warmoadgens saerTaSoriso safinanso korporaciis ...

gatareba; asocirebul aqtivebze zedamxedveloba calke personalma unda aiRos. • organizacia: unda arsebobdes mkafio organizaciuli struqtura da

FS 06 final (28.03.07) geo wf (version 1)

wlis ganmavlobaSi gasul aramaterialur aqtivebze daricxuli amortizacia - - wlis ganmavlobaSi usasyidlod miRebul an gasul

saqarTvelos safinanso zedamxedvelobis saagentos asli: saqarTvelos ...

gasul aramaterialur aqtivebze daricxuli amortizacia saangariSo wlis ganmavlobaSi usasyidlod miRebul an gasul aramaterialur aqtivebze daricxuli

2005 wlis zogadi mimoxilva

wminda mogeba 1, 9 mln lari, mogeba aqtivebze- 4,6 %, mogeba katpitalze - 19, 4 % da “pirvel komerciul banks” aqvs., wminda mogeba 1, 343 mln lari, mogeba aqtivebze 7 ...

finansuri stabilurobis angariSi

metyvelebs. ukugeba kapitalsa da aqtivebze recesiamdel saSualo dones gauTanabrda da 13.3 procenti da 2.2 procenti Seadgina Se sabamisad. sabanko seqtoris saprocento mar