Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ardgena

testirebebi saerTaSoriso standartebis mixedviT:

... usafrTxoebis zomebi da higienis wesebi. nu daabinZurebT garemos. damzadebulia wyalze ar Seicavs mavne nivTierebebs ISO 90012008 ® surfapor nanoteqnologia wylis Sewovis unaris mqone xis zedapirebisaTvi W ® surfapor wyaldispersiuliakrilis saRebavis mikro da nanoteqnologiuri danamati C K ® desalini gawmenda da aRdgena ...

•garejis moednis da kuziani xidis kapitaluri SekeTeba

Sesrulebuli samuSaoebi 2005 weli •garejis moednis da kuziani xidis kapitaluri SekeTeba •megobrobis quCis gadmosaxvevidan sinTezis saamqromde misasvleli gzis SekeTeba •rCeuliSvilis quCis a/betonis safaris aRdgena •mSenebelTa quCis a/betonis safaris aRdgena •me-19 m/r-Si Sidakvartaluri ...

3 sarCevi ...

failebis aRdgena sanagve yuTidan..... .....46

saerTaSoriso organizaciebidan da saxelmwifo biujetidan ...

... GTZ) / saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministro. sak.piri frank flaSe tel: (+995 32) 20 18 30 e-mail: frank.flasche@gtz.de 2008-2016 I faza: 2008-2011 germaniis ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebisa saministro (BMZ) 4 klimatis mimarT mdgradi, degradirebuli landSaftebis aRdgena ...

KERASTASE- is Tmis gamajansaRebeli

kosmetologis kabineti CELL SHOCK " lifTing" procedura 90.00 CELL SHOCK kanis aRdgena / JangbadiT gamdidrebis procedura 90.00 FORCE VITALE kanis matenianebeli / gamomacocxlebeli procedura 65.00 FORCE VITALE kanis gamaaxalgazrdavebeli procedura 90.00 FORCE VITALE alpebis jadosnuri Zala 65.00 ULTIMATE RADIANCE ...

aRdgenis marTvis auditi

sura Ti 10. gasxvisebis zolis saboloo aRdgena KP 30-ze KP-17- ze aRdgenebi mTlianad aris dasrulebuli. mcenareuli safaris aRdgena mimdinareobs bunebrivad da intensiurad, rac niadagis zeda nayofieri fenis kargi dasawyobebis Sedegia. es teritoria ZiriTadad, sasoflo-sameurneo kulturebisTvis da saZovrebadaa ...

ZiriTadi miRwevebi

... romlebmac moicva mTeli rigi sakiTxebi, maT Soris narCenebis menejmenti, navTobis daRvraze reagireba, miwis samuSaoebi (niadagis zeda / qveda fenebi), garemosdacviTi informacia, mtvrisa da xmauris kontroli, kulturuli memkvidreoba, eroziis / sedimentaciis kontroli, aRdgeniTi samuSaoebi / biologiuri aRdgena ...

baqo-Tbilisi-jeihanis milsadenis proeqti

nawili A mimoxilva - BTC-s SRAP-is eqspertTa sabWos mier Catarebuli revizia, 2004 Rev 1 A-16 uflebebi miwaze SeZenil iqna erTi wlis mosavlis danakargebis kompensaciis gadaxdiT)-milsadenis mSeneblobis damTavrebis Semdeg sasoflo-sameurneo da sxva produqtuli miwebis efeqturi aRdgena-miwis sargeblobis ...

`oqros siaSi~ xelisuflebis favoritebi Sevlen~

CemTvis cnobilia isic, rom kompanie-bma mTavrobas SesTavazes Zalian gonivruli gamosavali, rac Semdeg-Si mdgomareobs - darCnen SenobaSi da 2007 wlis agvistodan miyenebu-li zarali aunazRaurdeT. me vx-vdebi, rom am biznesis aRdgena ara marto amerikeli investorebis ko-mpensireba iqneba, aramed saqarTve-los ...

adgilobrivi jiSebis aRdgena da mdgradi gamoyeneba ...

adgilobrivi jiSebis aRdgena da mdgradi gamoyeneba biomravalferovnebaSi msoflio mecnierebis mier aRiarebuli sasoflo-sameurneo da Sinaur cxovelTa SemoCveva-moSinaurebis 6 keridan erT-erTi mdebareobs centralur aziasa da samxreT kavkasiaSi, maT Soris saqarTvelos teritoriaze. amdenad, gasagebi unda ...