Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ardhurat

L I G J Nr.8438, DATE 28.12.1998

L I G J Nr.8438, DATE 28.12.1998 PER TATIMIN MBI TE ARDHURAT Në mbështetje të neneve 81, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE V E N D O S I : KREU I DISPOZITA TE PERGJITHSHME NENI 1 ...

Në mbështetje të ne nit 102, pika 4 të ...

Ne kuptim te nenit 11 te Ligjit "Per tatimin mbi te ardhurat", me termin "fitim kapital i realizuar" kuptohet diferenca ndermjet vlerës ne shitje dhe vlerës ne blerje të pasurisë ndertese apo toke.

UDHËZIM NR.5, datë 30.01.2006

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE - LEGJISLACIONI TATIMOR 2007 Për Tatimin mbi të Ardhurat - Udhëzimi nr.5, datë 30.01.2006 Sektori i Shërbimit ndaj Tatimpaguesve 1 UDHËZIM NR.5, datë 30.01.2006 PËR TATIMIN MBI TE ARDHURAT I NDRYSHUAR Në mbeshtetje të nenit 102, pika 4 te ...

Deklarimi i Tatimit në të Ardhurat Person ale: Çka Duhet ...

Deklarimi i Tatimit në të Ardhurat Deklarimi i Tatimit në të Ardhurat Person ale: Person ale: Çka Duhet të Dini? Çka Duhet të Dini? Viti tatimor 2010 REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO - REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO ADMINISTRATA TATIMORE ...

FORMULAR I DEKLARIMIT DHE PAGESES SE TATIMIT MBI TE ARDHURAT ...

FORMULAR I DEKLARIMIT DHE PAGESES SE TATIMIT MBI TE ARDHURAT PERSONALE TE BIZNESIT TE VOGEL [2] Serial Number:..... Numri Identifikues i Personit te Tatueshem (NIPT): (3)_____

UPTOJMË BUXHETIN E SHTETIT OJMË BUXHETIN E SHTETIT

3 pËrmbajtja tË kuptojmË buxhetin e shtetit… 5 procesi i hartimit, i zbatimit dhe i raportimit tË buxhetit tË shtetit 6 shpenzimet dhe tË ardhurat e qeverisË 9 deficiti buxhetor 14 financimi i qeverisË 15 banka qendrore si kreditore e qeverisË 16 borxhi publik 19

TIRANA • ALBANIA

Shënim: Në rastet kur të ardhurat tuaja janë nën nivelin e varfërisë (poverty guideline), që vendosen vit për vit nga Departamenti Amerikan i Shërbimeve të Shëndetit dhe Njeriut ( http://aspe.hhs. gov/poverty/ ), ju duhet të siguroni një sponsor tjetër (joint-sponsor) për të ...

UNIVERSITETI “ DARDANIA” – INSTITUTI I STUDIMEVE ...

Përmbajtja Hyrja 1. Dispozitat e përgjithshme 1.1. Emri, selia, struktura dhe simbolet 1.2. Misioni 1.3. Të drejtat dhe detyrat 2. Qeverisja 2.1.

CDSS All-County Information Notice, I-66-99

Zyra e triskave ushqimore do të caktojë një intervistë për të diskutuar me ju gjëra si burimet tuaja, të ardhurat dhe shpenzimet. Mos harroni të merrni me vete dokumentat e imigracionit.

METODIKA E STATISTIKAVE MONETARE DHE FINANCIARE

Këto kritere janë: æ Pretendimet financiare dhe detyrimet - Banka Qendrore nuk është përgjegjëse për ripagesat e detyrimeve dhe nuk përfiton nga arkëtimi i principalit të mjetit æ Të ardhurat/fitimet dhe humbjet - Interesat dhe të ardhurat e tjera dhe fitimet/humbjet nga kapitali pasqyrohen ...