Sputtr.com | Alternative Search Engine

Arhimandrit

Arhimandrit JUSTIN Popović ŽITIJA SVETIH 1. DECEMBAR

Arhimandrit JUSTIN Popović ŽITIJA SVETIH 1. DECEMBAR SPOMEN SVETOGPROROKA NAUMA Sveti prorok Naum, iz plemena Simeonova, beše iz mesta Elkoša, s one strane Jordana.

Sveta Crkva, o. Joanikijod Rakotinci, sekoga{iodraznipoa|ali ...

„Toj si prave{e Zakon /Liturgija/ vo Crk-vata, sekoja nedela redovno", a potoa „vo maternicata po~astuje so kafe". istra`uvawe/ ARHIMANDRIT M ETODIJ Z LATANOV

Arhimandrit Serafim Alexiev, Arhimandrit Serghie Jazadjiev ...

Arhimandrit Serafim Alexiev, Arhimandrit Serghie Jazadjiev ORTODOXIA I ECUMENISMUL DE CE UN CRETIN ORTODOX NU POATE FI ECUMENIST INTRODUCERE

Weekly Bulletin - Imnul Exilului Ne Duce spre Casă

Antoniu IMO Elena Ilias & Arhimandrit Teofil Paraian. (2) Ana Popa IM sotului meu Traian Popa. Maria Tent IM sotului meu drag Virgil, a parintilor nostrii si a surorii mele.

ZBORNIK - MATICE SRPSKE ZA ISTORIJU

kog obreda mitropolit jenopoqski, segedinski i ba~ki i arhimandrit kru{edolski. U obrazlo`ewu odluke o tome, car je biranim re~ima ista kao Isaijine zasluge u vreme rata s Turcima i u borbi s Rakocijem, we

Staret al Sfintei Mănăstiri a Marii Meteora, Grecia

Arhimandrit Atanasie Anastasiou Staret al Sfintei Mănăstiri a Marii Meteora Staret al Sfintei Mănăstiri a Marii Meteora, Grecia

OMEN I K

Put napretka i uzdizawa ove najvi{e nacionalne institucije nastavio je od 1880. do 1886. i arhimandrit Ni}ifor Du~i}, akademik, nau~nik i kwi`evnik, sve{tenik i tvorac crkvenih zakona, borac i rodoqub, veliki u~iteq i prosvetiteq narodni.

Starac Kleopa

Arhimandrit Joanikije Balan Praznik Blagovesti 25. marta 1999. I RODITELjSKI DOM sadržaj Blažene uspomene arhimandrit Kleopa Ilije, naš duhovni otac, rođen je u opštini Sulica, županija Botošanji, 10. aprila godine 1912.

ZBORNIK - MATICE SRPSKE ZA ISTORIJU

Leposava Kqai}, Arhimandrit Stefan Ilki} 1875–1963 – Archi mandrite Stefan Ilki}, 1875–1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

FAKULTET PRIMEWENIH UMETNOSTI FACULTY OF APPLIED ARTS

Posebno je zna~ajna takva {kola i veoma delatna umetni~ka dru`ina, koju je krajem XVIII veka pri manastiru Bogova|i ustanovio Haxi Ruvim Ne{kovi}, arhimandrit, i sam mnogostrano darovit umetnik.