Sputtr.com | Alternative Search Engine

Arinisnos

Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis alergologiisa da ...

aRiniSnos, rom gan vi Ta re bul qvey neb Si sik vdi li a no bam bo lo dros sag rZnob lad ik lo). B he pa ti tis vi ru si sis xli Ta da sxva qso

Sinaarsi Sesavali 1 Tavi I. Eedgar po da amerikuli ...

(bloxi, lavkrafti, kingi) Semoifargleboda. aqve unda aRiniSnos, rom am tipis SromebSi umTavresad gaanalizebulia pos novelebis zegavlena XX saukunis amerikuli ,,goTuri" prozis calkeul warmomadgenlebze da ar

mSvidobis, Tanxmobis, urTierTgagebis gziT!

... warsulSic, qarTuli gazeTebi sistematurad beWdavdnen msgavsi xasiaTis masalebs. aviRoT Tundac `cnobis furceli~. 1898 wlis 11 ianvars gazeTi beWdavs kaxaberis masalas kavkasiaSi saqvelmoqmedo mizniT iqauri mandi-losnebis mier sacekvao saRamos mowyobis Sesaxeb. gazeTi aRniSnavs: `sazoga-dod unda aRiniSnos, rom ...

mcxeTis municipalitetis ekonomikuri ganviTarebis gegma

mcxeTis municipalitetis ekonomikuri ganviTarebis gegma 9 2002-2006 wlebis biujetis funqcionaluri ganawilebis dinamika turizmi da dasveneba unda aRiniSnos, rom qalaqi mcxeTa iTvleba qalaq-muzeumad, sadac mravladaa istoriuli Zegli da adgili, romlebic mimzidvelia rogorc adgilobrivi, aseve ucxoeli ...

imunizacia da misi ZiriTadi principebi

unda aRiniSnos, rom 5-8 wlis SemdegaTidan 3-6 SemTxvevaSi antisxeulebis titri sagrZnoblad qveiTdeba (10 mIU/ml). acrilpirebs SesaZloa ganuviTardeTsubklinikuriinfeqciebi.qroniku

saqarTvelos bankebis asociacia

Eerovnul bankTan sabanko asociaciis TanamSromlobas gansakuTrebuli datvirTva gaaCnia im garemoebis gamo, rom igi warmoadgens qveyanaSi sabanko sistemis mTavar maregulirebel da sazedamxedvelo instituts. unda aRiniSnos, rom 1998 wlidan moyolebuli ganviTarda da daixvewa sabanko asociaciis seb-Tan ...

gaerosSezRuduliSesaZleblo bis mqonepirTauflebebiskonvenciis ...

Tumca aseve unda aRiniSnos, rom arsebuli redaqcia am jgufis uflebebis SezRudvis samarTlebriv safuZvels ar aRiniSnos, rom arsebuli redaqcia am jgufis uflebebis SezRudvis samarTlebriv safuZvels ar qmnis. qmnis. gamonaklisia qmeduunaro pirebis politikuri uflebebis pirdapiri SezRudva konstituciis gamonaklisia ...

ivane javaxiSvilis saxelobis

7 oba 100 aTasi kaciT Semcirda 5. unda aRiniSnos, rom 1917 wlisaTvis Tbilisis mosaxleobis 28,1% rusi iyo. aq isini am dros aRematebodnen qarTvelebs.

udiuri enaudiuri ena udiuri enaudiuri ena (gramatikuli ...

unda aRiniSnos, rom udiuris Sesaxeb qarTulenovan specialur literaturaSi (vl. fanCviZe, evg. jeiraniSvili da sxva) faringalizebul xmovanTa aRsaniSnavad ixmareba ´´´ ´ diakritikuli

1 saxelmZRvanelo cnobari gamocemulia aWaris avtonomiuri ...

15 maTi Zlieri da susti mxareebi, aRiniSnos ramdenad Zlieri pozicia aqvs. magaliTad : bazarze ZiriTad konkurentebs warmoadgenen msgavsi profilis sawarmoebi, romlebic ganlagbulni arian regionSi. magram isini ZiriTadad moyvaruli mewarmeebi arian, romlebic mxolod sezonurad muSaoben, ar arian ...