Sputtr.com | Alternative Search Engine

Atmosferuli

2010 wlis aRricxuli da identificirebuli atmosferuli haeris ...

93 Sps ,,gvl" s. aqTaklia inertuli masalis war. 94 Sps ,,wesi" rusTavi-wiTeli xidis 24-e km inertuli masalis war. 95 Sps ,,Tevani" s. saakaZe inertuli masalis war. 96 Sps ,,iberia grup" rusTavis gzatkecilis me-17 km. inertuli masalis war. 97 Sps ,,buki 2008" s. aqTaklia qvis saxerxi-+ 98 Sps ...

informacia - atmosferuli haeris damabinZurebeli stacionaruli ...

1 informacia atmosferuli haeris damabinZurebeli stacionaruli wyaroebidan atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gafrqvevebis saxelmwifo aRricxvis Sesaxeb (2008 weli)

Tbilisi_senaki_leseliZis magistraluri saavtomobilo gzis ...

(kari II, Tavi IV, muxli 11.1). mavne anTropogenuri zemoqmedebis saxeebi (kari II, Tavi IV, muxli 11.2). atmosferuli haeris mavne nivTierebebiT dabinZureba atmosferul haerze radiaciuli zemoqmedeba atmosferuli haeris mikroorganizmebiT da mikrobuli warmoSobis biologiurad aqtiuri nivTierebiT dabinZureba ...

EBRD, Georgian Energy Efficiency Programme

Energyonline №2(3), 2010 5 heliosistemebis zogadi daxasiaTeba eqspluataciis efeqturobis TvalsazrisiT, msgavsi niSnebiT jgufdeba antifrizis wyalxsnarze (glikolze) momuSave wneviani sistemebi (klasifikatori: 6.2, 7.2.1, nax.: 6 a,b,g; 7 g; 9 a,b; 11) da wyalze momuSave atmosferuli (dasacleli) sistemebi ...

baqo - Tbilisi - jeihanis proeqti bunebriv da socialur ...

... 2001 w 24 aprili, "kaspiis auzis navTobisa da gazis saqarTvelos teritoriaze saerTo energetikuli derefniT transportirebis proeqtebis realizaciisa da koordinaciis da saqarTvelos navTobis saeTaSoriso korporaciis saqarTvelos sruluflebian warmomadgenlad daniSvnis Sesaxeb". saerTaSoriso konvencia atmosferuli ...

baqo - Tbilisi - jeihanis proeqti bunebriv da socialur ...

baqo - Tbilisi - jeihanis proeqti bunebriv da socialur garemoze zemoqmedebis Sefaseba saqarTvelo angariSis saboloo varianti terminebisa da Semoklebebis leqsikoni noemberi, 2002 2-1 2 terminebisa da Semoklebebis leqsikoni 2.1 terminebis leqsikoni AAQC Ambient Air Quality Criteria atmosferuli ...

saqarTveloSi

Andronikashvili IPh - Lecture for students M.Svanidze 1.12.2006 farTo atmosferuli Rvaris warmosaxviTi gamosaxuleba

bagratis taZari - qarTuli monumenturi xuroTmoZRvrebis Sedevri ...

... Sedegad gamovlinda mniSvnelovani dazianebebi kedlebsa da saZirkvlebSi: - ganzrax ngrevis da seismuri zemoqmedebiT warmoqmnili bzarebi kedlebsa da saZirkvlebSi; - kedlebis calkeuli monakveTebis saZirkvlis gareSe ageba; - fuZe-gruntebis araTanabari maxasiaTeblebi; - mcenareuli safaris da atmosferuli ...

GEODYNAMICAL HAZARDS OF HIGH DAMS

- didmasStaburi, saSualomasStaburi da mezomasStaburi atmosferuli procesebis arastacionaruli hidrodinamikuri modelebi. - Sav zRvaSi arakonservatiul damaWuWyianebel nivTierebaTa gavrcelebis

i n t e l e q t u a l i

biwkinaSvili. ,,atmosferuli narCenebis kompleqsuri energoteqno-logiuri utilizaciis principi~.....55 3.