Sputtr.com | Alternative Search Engine

Auditimit

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

Drejtimet kryesore të auditimit Drejtimet kryesore të auditimit të brendshëm janë: a) përdorimi me kursim, dobi dhe frytshmëri të burimeve financiare dhe njerëzore; b) risku i kontrollit të drejtimit; c) shkalla në të cilën rezultatet e programeve të subjektit të audituar plotësojnë ...

PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM

3" KBFP " nënkupton kontrollin e brendshëm financiar publik." Rregullat e KBFP " do të thotë rregullat e KBFP-së të nxjerra sipas Ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë." Komision i Auditimit " nënkupton Komisionin e Auditimit të paraparë në nenin 5.

DORACAKU I AUDITIMIT TË BRENDSHËM

D ORACAKU I A UDITIMIT TË B RENDSHËM 2 / 44 DEKLARATA E MISIONIT «Departamenti i auditimit të brendshëm ka për qëllim të ofrojë një rishikim profesional cilësor të shpenzimeve, si dhe shërbime të sigurisë dhe këshillimit ndaj Organizatës Buxhetore përbrenda resurseve në ...

To the shareholder of National Bank of Greece Tirana Branch

Credins Bank sh.a Independent Auditors' Report and Financial Statements for the period from April 1, 2003(date of inception) to December 31,2003 prepared in accordance with the Bank of Albania requirements

RAPORT MBI VEPRIMTARINE E DREJTORISE SE AUDITIMIT TE ...

1 RAPORT MBI VEPRIMTARINE E DREJTORISE SE AUDITIMIT TE BRENDSHEM NE METE, PER VITIT 2007. I. Organizimi, perberja dhe funksionimi i strukturave te auditimit.

MANUALI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM - REPUBLIKA E SHQIPËRISË ...

republika e shqipËrisË ministria e financave manuali i auditimit tË brendshËm korrik 2010

PËR AUDITIMIN FINANCIAR

P Ë R M B A J T J A HYRJE PJESA E PARË - PLANIFIKIMI I AUDITIMIT Kapitulli i I-rë - Objektivat e planifikimit të auditimit Kapitulli i II-të - Procesi i planifikimit të auditimit Kapitulli i III-të - Përcaktimi i objektivave të auditimit Kapitulli i IV-rt - Përcaktimi i ...

MANUALI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS

1 MANUALI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS Përmbajtja I. Parathënie ..... 3 1.

Raport vjetor per veprimtarine e auditimit te brendshem dhe ...

Përmbledhje e Raporti vjetor për veprimtarinë e auditimit të brendshëm dhe analiza e zhvillimit të sistemit . 2009 : Raporti vjetor i veprimtarisë së auditimit të brendshëm paraqet informacion të përgjithshëm lidhur me realizimin e detyrave dhe nivelin e arritjes së ...