Sputtr.com | Alternative Search Engine

Auskultatorno

KRVNI PRITISAK KOD DECE UZRASTA 10 I 15 GODINA U JUSAD ...

(auskultatorno) 15 37690 160 117.2410.63 9.06 10 37760 130 93.89 9.24 9.84 Sistolni u mmHg (palpatorno) 15 37480 158 108.5411.42 10.52 10 37840 100 61.94 7.09 11.45 Дијастолни у mmHg (slabljenje tonova) 15 37645 90 70.45 8.83 12.54 10 37740 80 56.72 7.03 12.39 Дијастолни у mmHg (gubljenje ...

ZNAČAJ VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD MLAĐIH PACIJENATA ...

Auskultatorno se mogu registrovati VES, a posebno kada je kompenzatorna pauza duga. Prvi post ekstrasi-stolni udar je značajno jači. U jugulogramu nedostaje talas A. Najčešći uzročnik VES su: 1.

NeobiËan sluËaj fistule koronarne arterije

Prilikom fizikalnog pregleda pacijent je bio normos teniËan, acijanotiËan, normotenzivan, imao je normalan auskultatorni nalaz na pluÊima i pravilnu srËanu frekvenci-ju od 60/min. Auskultatorno na srcu registriran je kon-tinuirani πum, stupnja 2/6, koji se Ëuo najjaËe u razini dru-gog ...

Pristupi krvotoku za hemodijalizu vascular access for ...

Često se na mjestu stenoze auskultatorno čuju visokofre-kventni, piskajući zvukovi, a dijagnoza se potvrđuje ultrazvučnim pregledom i flebografijom.

Akutno trovanje glifosat-surfaktantom sa neurološkim ...

Auskultatorno, na plućima registrovan je neznatno produ en ekspirijum sa nis-kotonskim zvi ducima obostrano. Srčana radnja bila je ritmična, tonovi tihi, bez šumova.

Akutni respiratorni distres sindrom (ARDS)

KLINIČKA SLIKA – I FAZA (24h) KLINIČKA SLIKA – I FAZA (24h)  Tahipnea i tahikardija Tahipnea i tahikardija  Auskultatorno piskavi i strugavi krkori Auskultatorno piskavi i strugavi krkori  Hipokapnija i normooksija Hipokapnija i normooksija  Radiografske promene (?)

Avdo eeranie, Memail Detanac, Menana Detanac, L. eranie, H ...

Auskultatorno oslabljena peristaltika creva, subileus. Najveea bolna osetljivost u epigastrijumu. Mote se javiti prolazna tutica gto je ve-oma yen° za razjagnjenje etiologke dijagnoze.

Acta medica Medianae (2000) 2 55-65

Status somaticus: Telesna visina - 160 cm, telesna masa - 45kg, TA=115/75 mmHg, puls - 100/min. Nalazi na srcu: auskultatorno-b. o., eho-kardiografski nalaz: b.o. Status neurologicus: Nalaz na kranijalnim nervima, kao i na gornjim ekstremitetima, bio je u granicama fiziolo.ških varijacija.

AKUTNI PLU * NI EDEM

Bolesnik je oznojen i blijed, umjereno cijanoti*an. Nad plu*ima auskultatorno vlaûni pukoti i pojedina*ni piskovi. Nema perkutorne hipersonornosti kao kod astme.

PRIMARNA PERKUTANA KORONARNA INTERVENCIJA U AKUTNOM ST ...

Objektivnim nalazom pri prijemu naĎe se usporen srčani rad, srčane frekvence oko 35/ min, arterijski krvni pritisak 80/60 mmHg, tmuli srčani tonovi, bez auskultatorno čujnog šuma nad prekor dijumom.