Sputtr.com | Alternative Search Engine

Autoritetet

Kosovo leaflet -final

•Tri takime punuese tÏ organizuara mbi ndÏrtimin e kapaciteteve nÏ lidhje me KonventÏn e Aaurhusit nÏ EQL KÏto u organizuan nÏ komunitetin shqiptar si dhe serb nÏ KosovÏ, ku morrÏn pjesÏ 80 pjesÏmarrÏs nga tÏ dyja komunitetet pÏrfaqÏsues tÏ rol-luajtÏsve tÏ ndryshÏm nga autoritetet ...

All Along the Watchtowers

Bashkëpunimi i policisë kufitare me autoritetet për mbrojtjen e mjedisit mund të ndihmojë në forcimin e zbatimit të ligjit, parandalimin e aktiviteteve ilegale që dëmtojnë burimet natyrore të zonave kufitare dhe mbikëqyrjen e pop ullatave

UDHËRRËFYES REFERIMI PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË ...

kryhet nga vetë autoritetet ose t’u ‘akreditohet’ organizmave profesionale jofi timprurëse, e jo nga ndërmjetës të tjerë. Kanë rëndësi jetësore rregullimet dhe procedurat rigoroze për të

TIRANA • ALBANIA

Shënim: Nuk ka nevojë për përkthim e noterizim të dokumenteve në gjuhën shqipe të lëshuara nga autoritetet shqiptare. Vetëm dokumentet që nuk janë në gjuhën shqipe ose angleze duhet të përkthehen në Anglisht dhe të noterizohen.

Albanian leaflet -final

•Kuadri institucional: Institucionet dhe autoritetet publike nuk kanë ende përgjegjësi të qarta për përfshirjen e publikut. Këto duhet të përcaktohen për institucionet publike në të gjitha nivelet.

NJOFTIM - D R E J T O R Klodiana CANKJA - Për arsye të ...

NJOFTIM Për arsye të punimeve në sistemin e prokurimit elektronik, me qëllim përmirësimin e disa funksioneve të tij, njoftojmë të gjithë Autoritetet

Environmental Impact

Kjo duhet bere ne konsultim me autoritetet perkatese dhe administraten. Opsionet e mundshme perfshijne:  Mosheqjen e dheut te siperfaqes dhe ndertimin e nje argjinature direkt mbi zone.  Germime dhe studime arkeologjike perpara ndertimit pasuar me adoptim te projektit per t'ju pershtatur natyres se ...

Program Change of Command CommanderKosovo Forces

Gjeneral Lejtnant De Kermabon në mënyrë të palodhshme ka punuar për të krijuar marrëdhënie, dhe ka influencuar shumë aktor kyç të bashkësisë ndërkombëtare, si dhe autoritetet lokale, për të arritur qëllimet tona të përbashkëta si paqë, stabilitet, prosperitet dhe respektim të të ...

PLANI RREGULLUES I TIRANËS PRRT

... papërshtatshëm dhe kushte të paqarta tëpronësisëmbi tokën •Shërbehet nga instrumente tëpapërshtatshëm qëjanëaplikuar pa eficencë (si nërastin e SUP dhe Studimit tëqendrës tëqytetit) Sfida: Krijimi i instrumenteve dhe kapaciteteve për administrimin urban për të mundësuar autoritetet ...

Management plan for the conservation and sustainable use of ...

... specieve të reja në Kriporen e Ulqinit, me fokus kryesor Pelika-nin Kaçurrel (Pelecanus crispus) dhe Flamingot (Phoenicopterus ruber rose-us) numri i turistëve të cilët vizitojnë kriporen dhe përdorin lehtësirat edukative të saja pranimi i projektit nga banorët lokal, autoritetet kombëtare ...