Sputtr.com | Alternative Search Engine

Autoritetin

Magt og Kontrol

Magt og Kontrol - Under uddelegering af ansvar Organisationsanalyse, 2006 Indledning..... 3 Problemformulering ...

S istemi i P agesave N dërbankare në

1. Sistemi i kliringut - sistem i vetëm i pagesave ndërbankare në Kosovë Sistemi i Kliringut ndërbankar (SKN), është sistem i vetëm i pagesave ndërbankare në vendin tonë.

PËR AUTORITETIN BANKAR DHE TË PAGESAVE NË KOSOVË

RREGULLORE NR. 1999/20 UNMIK/RREG/1999/20 15 nëntor 1999 PËR AUTORITETIN BANKAR DHE TË PAGESAVE NË KOSOVË Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, Në përputhje me autorizimin që i është dhënë me Rezolutën 1244 (1999) e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i ...

detyrë i anijes për Autoritetin Portual ose përfaqësuesit të tij, kur t’i kërkohet. b) Autoriteti Portual i Durrësit ose përfaqësuesi i tij rezervon të drejtën të klasifikojë mallrat dhe

L I G J “PER AUTORITETIN E MBIKQYRJES FINANCIARE” KUVENDI ...

L I G J P R O J E K T Nr. _____, datë._____ “PER AUTORITETIN E MBIKQYRJES FINANCIARE” Në mbështetje të neneve ___, ___ të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

RREGULLORE E BRENDSHME PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË ...

1 RREGULLORE E BRENDSHME PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË AUTORITETIN E KONKURRENCËS KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Baza ligjore Kjo rregullore hartohet dhe miratohet në bazë të nenit 46, pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04 ...

Raporti i vitit 2009 mbi të drejtat e njeriut në Kosovë

Kosova shpalli pavarësinë në shkurt të vitit 2008 dhe e zëvendësoi Misionin e administratës së përkohshme të OKB-së në Kosovë (UNMIK), që më parë administronte Kosovën nën autoritetin e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

RREGULLORE NR. 2001/19 UNMIK/RREG/2001/19 13 shtator 2001

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm ka autoritetin përfundimtar për interpretimin e fushëveprimit dhe parametrave të tjerë të përgjegjësive ekzekutive të institucioneve të përkohshme të vetëqeverisjes të përcaktuara me anë të kësaj Rregulloreje.

NJOFTIM MBI ORGANIZIMIN E EVENTIT "OPEN PORT" NË AUTORITETIN ...

Autoriteti Portual Durres,Adresa: L. 1, Rr."Tregtare", Durres, ALBANIA NIPT: J61811536L Tel / Fax (+355) 52 22 3115 e-mail:info@apdurres.com.al www.apdurres.com.al NJOFTIM MBI ORGANIZIMIN E EVENTIT "OPEN PORT" NË AUTORITETIN PORTUAL DURRËS Autoriteti Portual Durrës, person juridik publik i ...

23 - 25 SHTATOR: TIRANA KRYEQENDRA E AGROBIZNESIT

Qeveria Shqiptare nga ana e saj, ne frymen e filozofisë së BE, i cili përballë disa krizave të mprehta ushqimore si lopa e cmendur apo dioksina, ngriti në 2002 Autoritetin Europian të Sigurisë Ushqimore, e ka ven-dosur sigurinë ushqimore një ndër prioritetet e saj duke ngri-tur ne vitin 2010 ...