Sputtr.com | Alternative Search Engine

Avancuar

INSTITUTI I KURIKULËS DHE I TRAJNIMIT

2 Hartimi i programit të ri të gjuhës angleze për klasën e 11-të, i avancuar, për Shkollën e Mesme të Gjuhëve të Huaja mbështetet në përvojën e suksesshme të programit të klasës 10 që u hartua për herë të parë për vitin shkollor 2009 - 2010.

Studimet Master

... Accounting in International Corporations o/c 45 15 180 240 8 Dr. Flutura Kalemi FK403 Punim Seminarik Special nga Kontabiliteti i Avancuar ose Kontabiliteti Menaxherial Special Seminar Paper in Advanced Accounting or Menagerial Accounting o/c 45 15 180 240 8 Bartesi i lendes Tutor of Subject Gjithsej ...

NDËRMARRJA METALIKE "ROSHKODOLI" ISNIQ - DEQAN Tel:044 180 ...

... me prodhime konkurente te perfituara me njohuri dhe teknologji te avancuar, permbush deshirat dhe kriteret e klienteve te respektuar. Me orjentime zgjerimi te vazhdueshem drejt te se ardhmes, ...

CIVICUS Civil Society Index for Kosovo - Policy Action Brief

Rekomandimet njohin faktin se për një shoqëri të avancuar civile duhet të kontribuojnë të gjithë akterët e shoqërisë. Në këtë aspekt, ...

PROCESVERBAL PËR VLERËSIMIN E VITIT TE DYTË NË VITIN ...

... private - Ligji tatimor doganor - Të Drejtat e Njeriut - Shkrim dhe Arsyetim Ligjor - Ligji i Falimentimit - E drejtë e avancuar shoqerite transansionet korporatat-b.

MAster ProFesionAL & shKencor

Qëllimi i programit është të përgatisë profesionistë për të hyrë dhe/ose për të avancuar në karrierën e tyre në institucionet qendrore dhe vendore, ...

Teknikat dhe teknologjitë e punës arsimore

Statistika e avancuar Prof.dr.Bektesh Bekteshi 14 00-17 00 23 Planifikimi në arsim Doc.dr.Naser Zabeli 14 00-17 00 23 Ligjëratat për semestrin e parë fillojnë prej me 11.12.2009 dhe mbarojnë me 15.12.2009 , ...

PROGRES RAPORTI 2009 I KOMISIONIT EVROPIAN PËR SHQIPËRINË ...

Në përgjithësi, përgatitjet në fushën e prokurimit publik janë duke avancuar në mënyrë të moderuar. Përafrim i mëtejshëm i legjislacionit kërkohet dhe zbatimi i tij duhet të forcohet. ...

Projekti për Krimin Kibernetik

Qendrat pilot për trajnimin bazë dhe atë të avancuar ...

PROGRAMI MESIMOR I LENDES BAZAT E AUTOMATIKES II

• Skemat e kontrollit të avancuar. (Orë leksioni/ushtrime 5/2 orë) • Sistemet dinamike me kohë të ndërprerë: Paraqitja hyrje/dalje, Lëvizja, Ekuilibri ...