Sputtr.com | Alternative Search Engine

Avloppsvatten

ISBN: 978-91-620-8372-4 Rening av avloppsvatten i Sverige - 2006

2 Innehållsförteckning Förord..... 1 Innehållsförteckning ..... 1 English summary ...

Rening av avloppsvatten i Sverige år 2004

*English summary ..... 3 Kort historik ..... 3 EU-medlemskap ...

Onninen 1000 perus-, harmaa- ja jätevesipumppaamot Onninen ...

Onninen 1000 perus-, harmaa- ja jätevesipumppaamot Onninen 1000 pumpverk för grund-, grå- och avloppsvatten Onninen 1000 service, grey water and sewage pumping stations 01.01 PUMPPAAMOT JVP-1000 Jätevesien pumppaamot yhdyskuntajätevesien pumppaukseen.

Rening av avloppsvatten med anaerob membranbioreaktor och ...

Projektpublikation nr 29 R nr 8, maj 2006 ____ ____ Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Rening av avloppsvatten med anaerob membranbioreaktor och omvänd osmos Rening av avloppsvatten med anaerob membranbioreaktor och omvänd osmos Wastewater treatment with anaerobic membrane ...

Lunds Universitets Ekologiska- och Naturgeografiska Institutioner

Lunds Universitets Ekologiska- och Naturgeografiska Institutioner Seminarieuppsatser Nr. 76 _____ Modellerade och uppmätta kväveflöden i energiskog som bevattnas med avloppsvatten Elisabet Andersson & Sofi Andersson ...

ON-SITE WASTEWATER TREATMENT - POLONITE AND OTHER FILTER ...

Dessutom har ett konstgjort avloppsvatten med enbart oorganisk fosfor och kväve utnyttjats vid ett kolonnförsök. Resultaten från skak- och kolonnförsöken med konstgjort avloppsvatten visade att Nord-kalk Filtra P och Polonite är bra filtermaterial för avskiljning av fosfatfosfor.

Irrigation with wastewater in Andhra Pradesh, India, a water ...

Irrigation with wastewater in Andhra Pradesh, India, a water balance evaluation along Peerzadiguda canal Bevattning med avloppsvatten i Andhra Pradesh, Indien, en vattenbalansutvärdering längs Peerzadiguda kanal _____ _ Julia Hytteborn UPTEC W05 024 M. Sc. Thesis Work ...

Industrial wastewater management in Chile - Currently applied ...

Företag som släpper ut industriells avloppsvatten låter vanligen ett externt företag ta hand om vätskor och processbad innehållande höga halter av farliga ämnen för att inte överskrida gränsvärden gällande föroreningar.

UTVÄRDERING AV ETT EKOTEKNISKT RENINGSSYSTEM FÖR ...

avloppsvatten är organiskt kväve och ammonium (NH 4 +). I avloppsvatten som behandlats med konventionell reningsteknik är det ammonium som dominerar (Wittgren & Hasselgren, 1992).

Copy of Thesis

med rörlig biofilmsbädd vid olika syre- och ammoniumkoncentrationer i avloppsvatten från biobäddarna på Rya avloppsvatten-reningsverk, beläget i Göteborg.