Sputtr.com | Alternative Search Engine

Awskiej

DREWNIANE BUDOWNICTWO NA Ż U Ł AWACH WI Ś LANYCH – GIN ...

AWSKIEJ . Timber building the Żuławy Wiślane area – a vanishing identity symbol of the unique landscape of the Żuławy countryside - summary

OBECNOŒÆRODZINY KSI¥¯¥TCZARTORYSKICH NA ZIEMIJAROS ...

Teka Kom. Hist. OL PAN, 2006,1,99-123 OBECNOŒÆRODZINY KSI¥¯¥TCZARTORYSKICH NA ZIEMIJAROS£AWSKIEJ. ZARYSPROBLEMATYKI 1 Obecnoœærodziny ksi¹¿¹tCzartoryskich na ziemijaros³awskiej.

The impact of membrane technology to human life

The impact of membrane technology to human life Edited by: Marek Bryjak Katarzyna Majewska-Nowak Ma¯gorzata Kabsch-Korbutowicz Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc¯awskiej Wroc¯aw 2006

Wykaz nowości w bibliotece BW-10 począwszy od 01.01.2010.

Biblioteka Wydzia¯u Mechanicznego Wroc¯aw, 2010-02-11 Politechniki Wroc¯awskiej Wykaz nowości w bibliotece BW-10 począwszy od 01.01.2010. Uk¯ad alfabetyczny Lp.

BIBLIOTEKA G Ł ÓWNA I O Ś RODEK INFORMACJI NAUKOWO ...

ISSN 0208-9327 . BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁ. AWSKIEJ . 38. Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Wrocł

ZJAZDU W 2010 ROKU ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA ...

Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI¥TKOWA ZJAZDU W 2010 ROKU ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA POLITECHNIKI WROC£AWSKIEJ Z OKAZJI 65-LECIA POLITECHNIKI WROC£AWSKIEJ I 100-LECIA UCZELNI TECHNICZNYCH WE WROC£AWIU Opracowa³ Kazimierz Banyœ Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej ...

DIECEZJA W ILUSTRACJI

DIECEZJA W ILUSTRACJI NAJWA¯NIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2009 21 ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ Wroc³aw (9 stycznia). Ekumeniczne kolêdowanie zorganizowane przez ewangelick¹ parafiê Opatrznoœci Bo¿ej z udzia³em Klubu Inteligencji Katolickiej, Towarzystwa Przyjació³ Krzy¿owej oraz Zwi¿zku ...

PIELGRZYMKA ARCHIDIECEZJI WROC£AWSKIEJ

pielgrzymka archidiecezji wrocŁawskiej do fatimy z racji 90-lecia objawieŃ matki boŻej 04 - 17.11.2007 r. pielgrzymka archidiecezji wroc£awskiej

VIBRATION CALCULATIONS IN TWO-SPEED, LARGE POWER, SYNCHRONOUS ...

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 64 Politechniki Wroc¯awskiej Nr 64 Studia i Materia¯y Nr 30 2010 Terms—FEM calculation, magnetic stress, natural vibration, synchronous motor Janusz BIALIK * Jan ZAWILAK ** VIBRATION CALCULATIONS IN TWO-SPEED, LARGE POWER ...

wielko ść populacji w latach 1932-2007

Ś winie rasy pu¯awskiej Prace przegl ą dowe 37 Wiadomo ś ci Zootechniczne, R. XLVI (2008), 4: 37-40 Ś winie pu¯awskie - uwarunkowania kszta¯tuj ą ce wielko ść populacji w latach 1932-2007 Magdalena Szyndler-N ę dza 1, Tadeusz Blicharski 2, Zbigniew Bajda 3 1 Instytut Zootechniki Pa ń ...