Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ayakkab

Linkli FTR 2009-EK 2

Son y›llarda haz›rlanan tedavi k›lavuzlar› e¤itim, düzenli iletiflim, fizik tedavi, aerobik, kuvvetlendirme ve su-içi egzersizler, kilo ver-me, yürümeye yard›mc› cihazlar, dizlikler, ayakkab› ve tabanl›klar, termal modaliteler, transkutanöz elektriksel sinir uyar›m› ve ...

(Microsoft Word - Ayakkab\375 Sekt\366r\374.doc)

(Microsoft Word - Ayakkab\375 Sekt\366r\374.doc) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SEKTÖREL ARATIRMALAR AYAKKABI ARATIRMA MÜDÜRLÜ*Ü ARATIRMA MÜDÜRLÜ*Ü Temmuz 2005 Temmuz 2005 ANKARA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TÜRK*YE KALKINMA ...

F‹Z‹KSEL TIP HALLUKS VALGUS DEFORM‹TES‹ HALLUX VALGUS ...

Multifaktöriyel nedenlere ba¤l› olarak geliflen halluks valgus hastada a¤r›, istenilen ayakkab›n›n giyilememesi, gi-yilen ayakkab›lar›n deforme olmas›, yürümede güçlük gibi çok çeflitli flikayetlere sebep olabilir.

Halluks valgus tedavisinde proksimal oblik kresentik ...

Acta Orthop Traumatol Turc 418 Halluks valgus (HV) "Bat› tipi" ayakkab› giyen toplumlarda en s›k karfl›lafl›lan ayak deformitelerinden b i r i d i r.

Topuk ya¤ yast›¤› kal›nl›¤› ve elastisitesi ile ...

Hastalar›n genifl bu-runlu ayakkab›lar giymeleri sa¤lan›rken, ayakkab›-lar›n topuk yükseklikleri azalt›ld›. Ekonomik duru-mu uygun hastalara, ayak bile¤ini saran, arka aya¤› inversiyonda tutan ve topukta flok emici etki yapan tenis veya yürüyüfl ayakkab›lar› önerildi.

(Microsoft Word - Ayakkab\375c\375l\375k Sekt\366r Raporu.doc)

1 G * R ** KOSGEB tarafõndan 2 *ubat 2005 tarihinde yapõlan "Kümelenme Yakla * õmõ Raporu" na göre, ayakkabõcõlõk sektörü Konya'nõn önde gelen üç önemli sektöründen biri olmu*tur.

AYAK VE AYAKKABI ÖLÇÜMLER*NDEN BOY TAHM*N*

Ayakkab*ölçümlerinde uzunluk ve geni2lik de en uzak iki nokta aras*ölçüldü(6). Kad*nve erkeklerde bot, yar*mbot, topuklu bot, topuklu ayakkab*, iskarpin, timbirlant, küçük tabanl*, lastik tabanl*, kösele tabanl*ayakkab*lar, sandalet, terlik ve sabo terlik, spor ayakkab*s*ve postal 2eklinde ...

YAPI˘TIRMA BAˆLANTILARININ DAYANIMI ÜZER¯NE KÜRLE˘ME ...

Dü˙ük cams' geçi˙ s'cakl'˜', dü˙ük elastisite modüleri ve epoksi gibi yap'sal yap'˙W'U'F'larla kar˙'la˙W'U'ld'˜'nda hasar an'na kadar göstredikleri büyük ˙ekil de˜L˙tirme kabiliyetleriyle karakterize edilen esnek yap'˙W'U'F'lar yap'sal olmayan birçok alanda (ayakkab' endüstrisi ...

Türkiye Ekonomisinde Deri ve Deri Mamulleri Sanayinin Yeri ...

Türkiye; özellikle kalite ve deri iflleme sanayi için uygunlu¤u nedeniyle, AB ülkelerinden ham ve ifllenmifl deri ithalat› yaparken, deri konfeksiyon ve saraciye sanayi ürünleri ile ayakkab› olarak Avrupa Birlik pazar›na ihracat› art›rma ve gerekli ekonomik politika tedbirlerini de ...

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

1 GİRİŞ Dünyada her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler bütün sektörleri etkilediği gibi mesleki eğitiminde bu gelişmeler doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını zorunlu hale getirmiştir.