Sputtr.com | Alternative Search Engine

Azald

%¯R D¯ZEL MOTORDA LPG KULLANILMASI VE FARKLI ÖZELL¯KTEK ...

LPG pilot dizelin kullan'lmas' ile, tork, güç is ve NOx emisyonunun azald'˜', CO ve HC emisyonunun artt'˜' tespit edilmi˙tir. Anahtar Kelimeler : LPG, ...

An Investigation of the Effects of Ivermectin on Blood Serum ...

... sperma örneklerine ait sperma yo¤unlu¤u de¤erlerinin kontrol gruplar›na göre oldukça önemli (p<0.001) oranda azald›¤› belirlenmifltir.

Aksiller brakiyal pleksus blokaj›nda magnezyum ...

Ortalama analjezik tüketiminin mag-nezyum grubunda kontrol grubuna göre belirgin ölçüde azald›¤› saptand› (Tablo 3). Magnezyum infüzyonu grubunda VAS de¤iflimleri tüm gözlem peryotlar›nda belirgin düzeyde azald›¤› belirlendi (fiekil 1).

Deneysel Diyabetik Nefropatide ‹rbesartan'›n Apoptoz ...

... (fiekil 1B). ‹rbesartan uygulanan diyabetik grupta; glom erül ve tubüllerde diyabete özgü belirtilerin azald ...

Neurofeedback in fibromyalgia syndrome

On seans sonunda semptomlar›n ço¤u azald›. Ölçeklerin tümünde tedavi sonras› ilerleme kaydedildi. Bu çal›flman›n sonuçlar›, ...

Dikkat Eksikli¤i ve Hiperaktivite Bozuklu¤u Olan ...

Baz› yazarlara göre DEHB belirtileri yaflla birlikte azald›¤›ndan bu bozukluk eriflkin psikiyatrisi için klinik önemi olmayan bir durumdur (Hill ve Schoener 1996).

The Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on Acetic ...

Kolit grubunda artmş olan kolonik malondialdehit ve nitrik oksit düzeyi KAPE tedavisiyle (10 µmol/kg) azald (srasyla p=0.043, p=0.006).

POSTMENOPOZAL KADINLARDA OSTEOPOROZ ‹LE ÇOK YÖNLÜ R‹SK ...

Postmenopozal kad›nlarda,yafl ve menopoz yafl› artt›kça BMD de¤erlerinin azald›¤›, ...

Relationship between Helicobacter pylori status and serum ...

rasyonlar› ve atrofik gastrit düzeyleri belirgin olarak azald› (p<0.05, tümü için). Sonuç: Atrofik gastritte, serum pepsinojen düzeyleri ve pepsinojen I/II oran› Helicobacter pylori negatif

Hakan Demirhindi Assist. Prof. MD. PhD, Muhsin Akbaba Prof ...

Ateflli hastalarda s›tma pozitifli¤inin azald›¤›, s›tman›n k›rsal karaktere döndü¤ü, daha ileri yafl gruplar›nda görüldü¤ü ve mevsimsel karakterinin de¤iflti¤i görüld ...