Sputtr.com | Alternative Search Engine

Azalt

Totalfina + logo etc

total bitumen lanfina house, chain caul way, preston riversway, preston, pr2 2tz tel:01772 729302 fax 01772 724713 recommendations for handling / storage mixing / coating grade guide to minimum pumping temperatures (o c) temperature (°c) litres / tonne maximum safe handling and storage ...

Koarktasyona efllik eden aort patolojilerinde cerrahi yaklafl›m

Aort yetmezli¤inin konjestif yetmezlik bulgular›na yol açmad›¤› 3. hastada öncelikle ard-yükün azalt›lmas› amac›yla koarktasyona Dacron greft ile "patchplasty" operasyonu uyguland›.

The Reduction of the Laminectomy Membrane in Dogs by the ...

Bu çal›flman›n sonuçlar›na göre, SSAGS' ›n laminektomi membran›n›n azalt›lmas›nda alternatif bir yaklafl›m olabilece¤i kanaatine var›lm›flt›r.

MOTORLU TA˘ITLARDA YAKIT EKONOM¯6¯ VE ¯˘LETME ...

Yüksek dayan'ma sahip hafif metallerin kullan'lmas'yla araç a˜'rl'˜'Q'n azalt'lmas', arac'n ˙eklinin hava sürtünmesini dü˙ürecek ˙ekilde tasarlanmas' ve geli˙mi ...

Occlusion of the Abdominal Aorta by Balloon Dilation Catheter ...

Abdominal Aorta Balon Oklüzyonu Sakral Cerrahide Kanamay› Azalt›r: Olgu Sunumu

Antenatal Dönemde Steroidlerin Fötal Beyin Üzerine ...

... neonatal mortalite ve intraventriküler kanama ris-kini azalt›rken, miyelinizasyonda gecikme ve özellikle hippokampusta olmak üzere fötal beyin geliflim gerili¤i-ne neden olabilmektedir (Whitelaw 2000).

Tiroidektomi Ameliyatlar›nda Rutin Nervus Rekürrens ...

Bu nedenle tiroidektomilerde kal›c› rekürren sinir hasar›n›n azalt›lmas›nda rutin sinir di-seksiyonu yap›lmas›n›n faydal› oldu¤u söylenebilir.

Department of Pathophysiology, Ankara University, Faculty of ...

koruyucu etkisini azalt›p azaltamayaca¤› henüz bilinmemekte dir. Yöntem: Eritropoietinin H2O2 ile oluflturulan toksisitesin deki etkisini araflt›rmak amac›yla çal›flmam›zda insan hepato

Programming interface to the Swiss Ephemeris

Swiss Ephemeris 22 6.9. swe_azalt(), horizontal coordinates, azimuth, altitude swe_azalt() computes the horizontal coordinates (azimuth and altitude) ...

STAB‹L KOAH'LI HASTALARDA SA‹NT GEORGE SOLUNUM ANKET ...

Hastal›k fizik-sel, sosyal ve mental iyilik halini etkileyerek kiflinin yaflam kalitesini azalt›r. Bu nedenle sa¤l›kla ilgili yaflam kalitesi de¤erlendirme-lerinin KOAH tedavisinde önemi giderek artmaktad›r (6).