Sputtr.com | Alternative Search Engine

Badane

zestawienie prac za numer 4.2009

Stwierdzono również, że wszystkie badane szczepy z wyjątkiem 3 szczepów Y. pseudotuberculosis I wytwarza¯y β-laktamazę A, natomiast wyniki testu na β-laktamazę B, zw¯aszcza w przypadku szczepów Y. enterocolitica 1B/O:8 by¯y trudne do interpretacji.

MOTYWY PODJÊCIA, KONTYNUOWANIA I UKOÑCZENIA TERAPII U ...

W celu sklasyfikowania pogrupowano motywy deklarowane przez badane w nastêpuj¹cy sposób: motywy rodzinne, motywy zdrowotne, motywy zwi¹za-ne z czynnikiem prawnym, s¹dowym, motywy zwi¹zane z instytucjami pomo-cowymi, osobami zewnêtrznymi, motywy zwi¹zane z czynnikami bytowymi, motywy zwi¹zane ...

tom 38 numer 1 rok 1999

Zakażenie latentne wirusa EB badane in vitro. 4.3. Reaktywacja wirusa Epsteina-Barr. 5. Latencja wirusa varicella-zoster i jej przebieg 6. Latencja wirusa cytomegalii.

BÓL W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ U HOSPITALIZOWANEJ MŁODZIEŻY ...

Badane dzieci nie pozostają bierne wobec odczuwanego bólu i podejmują sta-rania w sferze poznawczej, emocjonalnej i wolicjonalnej, aby zmniejszyć ból.

Personal Names. Sources from the thirte

Tsherne and Zlate (all of Czech origin), and in the East, to Badane, Drobne, Vikhne, and Yakhne. All personal Yiddish names belong . to one of the following classes: 1.

Andrzej Mocek1, Wojciech Owczarzak1, Mirosøawa Gilewska2 ...

Mean magnesium content (mg Mg kg-1 soil) in different fertilisation treatments Badane gleby wykazywaøy generalnie wysok¹ zawartoœæ przyswajalnej formy magnezu (ryc. 6 i 10).

T è U S Z C Z E J A D A L N E NR 3 - 4 /2006

Pod wzgl*dem podstawowego skøadu chemicznego, zawartoHci glukozynolanów oraz profilu kwasów tøuszczowych badane komponenty paszowe (nasiona rzepaku i lnu oraz makuch rzepakowy) mieHciøy si* w przedziaøach wartoHci referencyjnych dla tych produktów.

Obecność objawów zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD ...

Badane kobiety charakteryzowały się niskim po-ziomem lęku jako cechy i stanu. 4. Większe nasilenie objawów PTSD wiązało się z wyższym poziomem lęku.

STRUKTURA NADCZĄSTECZKOWA I WŁASNOŚCI TERMICZNE ...

Wszystkie badane próbki, zarówno polipropylen, jak i kompozyty na jego osnowie, depolaryzowały światło, a więc wykazywały cechy obiektów krystalicznych.

ORIGINAL PAPERS

Aktywność in vitro tigecykliny wobec badanych szczepów Enterococcus spp. (n = 188) opornych na wysokie stężenia aminoglikozydów (HLAR) Strains tested No. of isolates with indicated MIC values - mg/L MIC - mg/L (Badane szczepy) (Liczba izolatów wykazujących wartości MIC - mg/l) ≤0.0075 0.015 0.03 ...