Sputtr.com | Alternative Search Engine

Badaniami

Parenting and Child Development in Adoptive Families: Does ...

Parenting and Child Development in Adoptive Families: Does Parental Sexual Orientation Matter? RachelH. Farr University of Virginia StephenL. Forssell George Washington University CharlotteJ.

Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis ...

Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies -- October 2010 (PDF)

PRZEBIEG ATOPOWEJ ALERGII POKARMOWEJ W PIERWSZYCH LATACH flYCIA

PRZEGL¥DPEDIATRYCZNY 2002, VOL 32, NO 2 115 Streszczenie: Badaniami objŒto 87 dzieci w wieku 1,5-17 lat (úrednio 5,8 lat) z atopow„ alergi„ pokarmow„ rozpoznan„ w wieku 1-2 lat (dodatnie w pierwszej dobie otwarte prÛby prowokacji, obecne swoiste IgE), u ktÛrych przeprowadzono 226 ...

CZYNNIKI ZWI * ZANE Z JAKO * CI * * YCIA PACJENTÓW ZE ...

Materiaøy i metodyka Badaniami obj*li*my 51 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, zdiagnozowanych wedøug kryteriów ICD-10, hospitalizowanych w Szpitalu Psychiatrycznym w Ciborzu.

ODLEG£A OCENA NARZ¥DU WZROKU U DZIECI PO KRIOTERAPII W ...

Materia³ i metody Badaniami objêto 22 wczeœniaków, spoœród 630 dzieci przedwczeœnie urodzonych, leczonych w Oddziale Intensyw-nej Terapii i Anestezjologii Instytutu Pediatrii AM w £odzi w latach 1996 - 2001.

Sarcoma granulocytica - opis przypadku u 15-letniej ...

Pomocniczymi badaniami jest ocena immunohistochemiczna preparatów wykonanych z bloczków parafinowych. Przedstawiamy przypadek 15-letniej dziewczynki z mięsakiem granulocytarnym śródpiersia bez zajęcia szpiku kostnego.

Vitamin D and Bone Remodeling

Badaniami objęto 36 dzieci imłodzieży zp.ch.n. leczonych zachowawczo wwieku 4-18 lat (średnia wieku 12,4 lata). Wzależności od stopnia zaawansowania choroby pacjenci zostali przydzieleni ...

of the Antero-Posterior

MATERIAL I METODY Badaniami objyto 94-osobowq grupy dzieci w wieku od 8 do 13 roku Zycia (srednia wieku 10,5 lat), skierowanych przez lekarza ortoped y z Centrum Korekcji Wad Postawy Ciala we Wroclawiu na cwi ...

(Microsoft Word - 3NL4FALL-\243AWRYNIUK.doc)

Badaniami obj*to 30 osób, w tym 24 (80%) kobiety i 6 (20%) m**czyzn, w przedziale wiekowym od 22-58 lat, które minimum 3 razy w tygodniu uczestniczy¯y w aktywnych ruchowo zaj*ciach rekreacyjnych oraz jeden raz w miesi*cu w warsztatach *ywieniowych i psychote-rapeutycznych.

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS

HANNA PRZEPIERA-BĘDZAK Materiał i metody: Badaniami objęto 46 mężczyzn z ustalonym rozpoznaniem zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) w wieku 23–68 lat. U wszyst-