Sputtr.com | Alternative Search Engine

Badanie

ASSESSMENT OF POSTURAL BALANCE FUNCTION BADANIE ZDOLNO Ś CI ...

annales academiae medicae stetinensis roczniki pomorskiej akademii medycznej w szczecinie 2009, 55, 3, 102–109 anna kostiukow, elŻbieta rostkowska, wŁodzimierz samborski

CZYNNIKI ZWI * ZANE Z JAKO * CI * * YCIA PACJENTÓW ZE ...

nowiny lekarskie 2006, 75, 6, 564-567 aleksandra klamka, karol mazurowski, mariusz gezela, aleksandra suwalska 1 czynniki zwi * zane z jako * ci * * ycia pacjentÓw ze schizofreni * -badanie przy zastosowaniu skali sqls factors linked to quality of life in patients with schizophrenia.

BADANIE PARAMETRÓW OPTYCZNYCH PYèU RESPIRABILNEGO W POBLI ...

BADANIE PARAMETRÓW OPTYCZNYCH PYèU RESPIRABILNEGO W POBLI * U SKRZY * OWANIA RUCHLIWYCH DRÓG STUDY OF THE OPTICAL PARAMETERS OF THE RESPIRABLE AIRBORNE PARTICLES NEAR THE BUSY ROADS INTERSECTION Józef S. Pastuszka 1*, Wioletta Rogula-Kozøowska 2,1 1 Politechnika *l*ska, Wydziaø In*ynierii ...

Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych związków ...

Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II) 57 Testing antineoplastic activity of new platinum(II) and palladium(II) complex compounds Malinowska K. 1, Modranka R. 2, Kubiak K. 1, Mrowicka M. 1, Klimczak A. 3, Kędziora J. 1, Rutkowski M. 1 ...

BADANIE*ANKIETOWE*BENEFICJENTÓW* OSTATECZNYCH*DZIAŁANIA*2.2 ...

BADANIE*ANKIETOWE*BENEFICJENTÓW* OSTATECZNYCH*DZIAŁANIA*2.2*ZPORR** Ocena*wpływu*wsparcia*otrzymanego** przez*uczniów*i*studentów*na*rozpoczęcie** przez*nich*edukacji*w*szkole*wyŜszej** lub*uzyskanie*wy Ŝszego*wykształcenia* * * * * * * * Warszawa*2006* Projekt*został*sfinansowany*ze ...

Value of Barium Swallow Studies in Predicting the Response to ...

Yurika Kimura, MD; Mutsumi Sugiura, MD; Tomofumi Kato, MD; Nao Makino, MD; Yukio Ohmae, MD; Seiji Kishimoto, MD

Wp‡yw alfa-tokoferolu na komÛrkow„ i humoraln ...

Badanie nie wykaza‡o jednoznacznie spodziewanego korzystnego wp‡ywu lecze-nia alfa-tokoferolem na czynnoúÊ immuno-logiczn„ chorych z mocznic„.

Cardiac CT for Calcium Scoring What is Cardiac CT for Calcium ...

Scan for mobile link. Cardiac CT for Calcium Scoring What is Cardiac CT for Calcium Scoring? CT scanning—sometimes called CAT scanning—is a noninvasive medical test that helps physicians diagnose and treat medical conditions.

Table of Contents

2 DEVELOPING INCLUSIVE BUSINESS MODELS "More than ever, companies realize that it is good business to share benefi ts with the communities in the developing countries in which they operate.

Badanie ankietowe gmin 2011

Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document.