Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bafllar

45-48 Case Report

Turk J Haematol 2005;22(1):45-48 47 Case report of two haematopoietic stem cell transplanted patients with chronic graft-versus-host disease resembling acute viral hepatitis Öngören fi, Bafllar Z, Soysal T, Ar CM, Sonsuz A, Özbay G, Ferhano¤lu B.

Zengin mozaik koleksiyonuyla Hatay Müzesi

De¤iflik uluslar›n ve kültürlerin merkezi olmufl Hatay'›n öyküsü Cilal› Tafl devri ile bafllar. M.Ö. 42 Antioch, dünyada tan›nan Roma, ‹skenderiye'den sonra dünyan›n 3.büyük kenti olmufltu.

(10) Hatice –zyurt

II, 246, 247 ), at üzerinde ve bir ejderhayla mücadele ederken resmedilen ikili, Honents'de cepheden ayakta karfl›l›kl› olarak yerlefltirilmifl bir biçimde ve bafllar›n›n üzerine de bir pantokrator ‹sa figürü konmufl vaziyette resmedilmifltir.

A BREATHE OF HISTORY: EPHESUS

Her ne kadar ad›n›n bir Amazon'dan geldi¤i söylenmifl olsa da son incelemeler, kökeninin büyük ihtimalle Hitit ve M›s›r kaynaklar›n-da geçen Arzawa ülkesinin baflkenti Apafla oldu¤u ve bu ismin 2.yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren Aphesos fleklini ald›¤›n› ortaya ç›-kar ...

Periyodik Atefl, Aftöz Stomatit, Farengit ve Adenit (PFAPA ...

Ay›r›c› tan›da kar›flabilece¤i siklik nötropeni genellik-le yaflam›n birinci y›l›nda bafllar ve üç haftada bir nötrofil say›s›nda düflme olmas› ile karakterizedir (7).

Cervicogenic headache: Pathophysiology, diagnostic criteria ...

Servikojenik bafl a¤r›s› tek tarafl›d›r, boyundan bafllar ve ayn› tarafta okülo-fronto-temporal bölgeye yay›l›r. Patofizyolojide intervertebral disfonksiyon, sitokinler ve nitrik oksit gibi a¤r›ya neden olan çeflitli faktörler rol al›r.

Non-ptotic Oculer Myasthenia Gravis Presenting with Vertical ...

S›kl›kla adolesan ve genç eriflkinlik döneminde bafllar. Myasteni gravis okulomotor kaslar› tutarsa oküler myasteni olarak adland›r›l›r.

Cranial Duplication (Dicephalus) in a Lamb

Kuzunun bafllar› tam olarak ayr›lmam›flt›. Her kafa bir nazofarinks, bir orofarinks, bir laringofarinks ve normal bir dile sahipti. Kuzu, operasyondan k›sa bir süre sonra öldü.

Histological Study in the Digestive Tract on Larval ...

Yumurtadan çıktıktan birkaç saat sonra larvada sindirim sistemi, anüse ba¤lanır ve 2. günde a¤ızları açılıp, özofagus farklılaflmaya bafllar.

FLOWER OF THE WORLD SHIPBUILDING INDUSTRY DÜNYA GEM ...

H yundai'yi 1947'de bir inflaat flirketi olarak kuran ve Hyun-dai Grubu'nun bugün hayatta olmayan fahri baflkan› Chung Ju-yung, 70'li y›llar›n bafllar›nda gemi infla sanayine girme-ye karar verdi.