Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bakterija

Utjecaj različitih čimbenika na rezultate testiranja ...

Utjecaj različitih čimbenika na rezultate testiranja osjetljivosti bakterija disk difuzijskom metodom Factors affecting the antimicrobial susceptibility testing of bacteria by disc diffusion method Marina Bubonja 1*, Maja Mesarić 1, Ante Miše 1, Marina Jakovac 1, Maja Abram 1 1 Zavod za ...

Korelacija između histomorfometrijskih promena i tipa ...

Uporedivši histomorfometrijske promene u zavisnosti od izolovanih aerobnih bakterija, Pseudomonas aeruginosa ili Staphylococcus aureus , primećeno je da je kod izolovanog Pseudomonas aeruginosa broj krvnih sudova i zapaljenskih ćelija veći, što se mo e objasniti udelom ove bakterije u za-paljenju ...

Ekologija, domaćini i vektori bakterije Francisella tularensis

h* p://hrcak.srce. hr/medicina medicina 2009, Vol. 45, No. 2, p. 154-159 154 SAŽETAK. Francisella tularensis aerobna je, nesporogena, gram-nega* vna fakulta* vna unutarstanična bakterija koja u ljudi i živo* nja uzrokuje smrtonosnu bolest tularemiju.

Rezistencija uzročnika urogenitalnih infekcija na antibiotike

Sustavne informacije o stopama rezistencije mogu se dobiti preko European Antimicrobial Resis tance Surveillance System (EARSS), a za Hrvatsku dodatno i preko Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike, pri Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske, koji prikuplja podatke iz 30 centara ...

UPORE\IVANJE DELOVANJATAZOCINA (PIPERACILIN SA TAZOBAKTAMOM ...

Piperacilin je polusintetski urei-dopenicilin ~ija je efikasnost ugro`ena porastom prevalence β -laktamaza produktuju}ih bakterija. Tazobaktam, inhibitor β -laktamaza, poseduje brojne karakteristike koje omogu}avaju pro{irenje spektra piperacilina.

This project is cofinanced by the European

¾Enteric/Nonfermenter ID Kit – identifikacija gram negativnih bakterija yAPI 32E – identifikacija gram negativnih bakterija (Enterobacteriaceae)

DISTRIBUCIJASOJEVAI KRETANJE REZISTENCIJE GRAM POZITIVNIH I ...

U na{oj sre-dini izolovano je 38% sojeva Gram pozitivnih aer-obnih bakterija , 52% sojeva Gram negativnih aer-obnih bakterija , 5% sojeva Candida species .

MEDICINSKI GLASNIK Official publication of the Medical ...

cije bakterija, uključuje i enzimsku razgradnju ili oštećenje izvanstaničnog matriksa biofilma, što bi za posljedicu imalo disperziju biofilma, a time

Infekcija klamidijom trahomatis serotipa D do K u žena

MEDICUS 2009. Vol. 18, No. 1, 29 - 41 29 SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI - NOVI OBZORI SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES - NEW HORIZONS Sažetak Chlamydia trachomatis (KT) najčešća je spolno prenosiva bakterija, jedan od vodećih uzroka zdjelične upal-ne bolesti (engl. pelvic infl ammatory disease ...

PRINCIPI NA UPOTREBA NA ANTIBIOTICI VO INTENZIVNO LEKU V AWE

... zamena, rotacija na antibioticite zna~itelno mo`e da go zamena, rotacija na antibioticite zna~itelno mo`e da go namali procentot na izolacija na odredena multirezistentna namali procentot na izolacija na odredena multirezistentna bakterija i da go podobri ishodot od lekuvaweto, a naj~esto bakterija i da ...