Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bankarski

In search of a new marketing and sales strategy in the print ...

Professor Lišanin is author of the book Bankarski Marketing (Bank Marketing) and coauthor of Marketing and Poslovni Marketing (Business Marketing).

Dobra makroekonomska stabilnost Srbije

Istovremeno, bankarski sektor Srbije nije imao posledice turbulencije fi nansijskog tr išta u svetu, nastale zbog kraha hipotekranog kreditiranja u SAD, jer on ne funkcioniše po modelu odobri kredit, pa ga preprodaj, ve* se kredit zadr ava u bilansu banke do dospe*a.

Small retailers' competition against large store chains in ...

Professor Lišanin is author of the book Bankarski Marketing (Bank Marketing) and coauthor of Marketing and Poslovni Marketing (Business Marketing).

INFORMACIONI SISTEMI

Antegra je kompanija za razvoj softvera, specijalizovana za bankarska softverska rešenja. Osnovana je 1994. godine. Antegra je kompanija u privatnom vlasništvu sa 126 zaposlenih, od kojih je većina sa inženjers kim i bankarskim iskustvom.

Pasivni bankarski poslovi

5/4/2010 1 Pasivni bankarski poslovi mr Damir Šehović Bankarski menadţment Podgorica, maj 2010. 2 Sadrţaj predavanja  Podjela bankarskih poslova  Osnovne karakteristike pasivnih bankarskih poslova  Podjela pasivnih bankarskih poslova  Kratkoročni pasivni bankarski poslovi ...

S O O P [ T E N I E - R E P O R T

Namena na koristeweto internet vo finansiskite delovni subjekti spored brojot na vraboteni, 2007 Purpose of the Internet usage according to the number of employees, 2007 0 20 40 60 80 100 1-9 10+ 10-49 50-249 250 + Bankarski i finansiski uslugi Obuka i obrazovanie na vrabotenite Sledewe na pazarot / Banking and ...

Apetit za profitom jači od krize

Kako ocenjujete bankarski sektor u Srbiji? - Bankarski sektor u Srbiji nije pregrejan kao u slučaju starih kapitalističkih privreda i jednog dela novih kapitalističkih privreda.

POHLEPA - UZROK SVETSKE EKONOMSKE KRIZE

Citati iz knjige • Zdrav bankarski sektor je sama kičma ekonomskog razvoja, pa prema tome, njegovo zdravlje i snaga je od najveće moguće važnosti.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA VOJVOĐANSKE BANKE AD NOVI SAD

Tekući račun ima tretman novčanog depozita po aktima Banke samo iz razloga evidencije i internih potreba Banke, a po svojoj pravnoj prirodi nije bankarski novčani depozit nego bankarski tekući račun.

u ovom broju

... Stojanović (1867-1921) Svetlana Pantelić Novac kneza Lazara (1371-1389) Svetlana Pantelić Nobelova nagrada za 2000. godinu Džejms Hekman i Danijel Mekfaden Jaime Caruana Reforma regulative: preostali izazovi Svetlana Negovan Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu dr Vesna Matić Bankarski ...