Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bashkangjitur

TIRANA • ALBANIA

Instruksionet lidhur me këtë vizitë si dhe adresa e plotë e mjekut ndodhen bashkangjitur. Tarifa e aplikimit për vizën e emigrimit është 404 Dollarë ose ekuivalenti në Lekë për çdo person pavarësisht nga mosha.

BANKA CREDINS SH.A. - Pasqyrat Financiare për vitin e ...

BANKA CREDINS SH.A. Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2008 (me raportin e auditorit të pavarur bashkangjitur)

www.dogana.gov.al

Drejtori i Pergjithshem Teknik per shkeljet e konstatuara, si dhe vene ne dijeni eproret e punonjesve qe ju jane konstauar shkelje. 9 - Bashkangjitur do te gjeni dy aneksel dhe 2 te ketij udhezimi qe jane pjese perberese e-tij: Aneks 1 : Indikatoret e shqyrtimit te vleres doganore Aneks 2: Inkotermat e ...

Dokumentacioni nevojshm pr humbjen e shtetsis s Kosovs me lirim

Kërkesës duhet bashkangjitur këto dëshmi: • Dëshminë për posedimin e shtetësisë te ndonjë shteti tjetër apo garancionin (provën) se kjo shtetësi do ti jepet • Certifikatën e lindjes se te miturit • Certifikatën nga regjistrat e e gjendjes civile te prindërve • Dëshmi për ...

INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM

Për çdo fazë të testimit, rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të Policisë së Kosovës: www.kosovopolice.com Më poshtë gjeni të bashkangjitur informatat për vendin, datën dhe kohën e mbajtjes së testimit me shkrim:

MINISTRIA E DREJTËSISË - KOMISIONI PËR PROVIMIN E NOTERISË

Komisioni Ndërkombëtar dhe ai vendor, gjeni te bashkangjitur listën e tërësishme si dhe listën e kandidatëve që e kanë kaluar ri-provimin e noterisë

KERKESE PER FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE

... Objekti me numer Kati Shenimet per pronesine dhe llojin e lidhjes Pronesia a objektit Prone e aplikuesit Prone me qera Tjeter Sqaro nese tjeter Konsumatori Familjar Privat Lloji i aktivitetit Shenimet per Fuqin KW Shtese fuqie Lidhje e re Fuqia e instaluar Fuqia e kerkuar Dokumentacioni I bashkangjitur ...

PROPOZIMI PËR EKZEKUTIM

Kur mund ta parashtroj propozimin tim? Çka më duhet për t'i bashkangjitur propozimit? Ekzekutimi në bazë të dokumentit autentik Cilat janë dokumentet e besueshme?

PËRGJIGJA NË PADI

PËRGJIGJA NË PADI KUNDËRPADIA Çka është padia? Kush mund ta parashtrojë padinë? Çka duhet të përmbajë padia? Çka më duhet për t'i bashkangjitur padisë?

Kontrate Qeraje e Perkohshme per nevoja banimi per Studentet ...

Depozite e mesiperme e Garancise, do ti rikthehet Qeramarresit me perfundimin e Kontrates mbasi te jete verfikuar gjendja e Apartamentit dhe te jete likuidura cdo detyrim tjeter kontraktual. 14.Per detyrimet e tjera palet do te aplikojne tabelen e sherbimeve shtese bashkangjitur kontrates.